Trwa ładowanie...
d1wl3uf

ZPUE - Konwersja akcji serii A (44/2011)

ZPUE - Konwersja akcji serii A (44/2011)

Share
d1wl3uf

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 44 | / | 2011 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ZPUE | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Konwersja akcji serii A | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ZPUE Spółka Akcyjna (dalej: "Emitent"), na podstawie § 5 ust. 1 pkt 10) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259 ze zm.) informuje, iż: 1. w dniu 14 listopada 2011 r. zarząd Emitenta otrzymał od akcjonariusza Emitenta wniosek o dokonanie konwersji 499.990 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od 1 do 310.000 oraz od 360.001 do 549.990 ? na akcje na okaziciela; 2. w dniu 14 listopada 2011 r. zarząd Emitenta otrzymał od akcjonariusza Emitenta wniosek o dokonanie konwersji 10 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od 599.991 do 600.000 ? na akcje na okaziciela, 3. w dniu 15 listopada 2011 r. zarząd Emitenta podjął uchwałę nr 1/11/2011 w sprawie: konwersji akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela, na podstawie
której w oparciu o art. 334 § 2 Kodeksu spółek handlowych dokonał konwersji wszystkich wyżej wymienionych 499.990 akcji imiennych serii A Emitenta o numerach od 1 do 310.000 oraz od 360.001 do 549.990 oraz 10 akcji imiennych serii A Emitenta o numerach od 599.991 do 600.000 na akcje na okaziciela; 4. statut Emitenta nie zawiera ograniczeń w kwestii zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela; 5. przed konwersją 499.990 akcji imiennych serii A o numerach od 1 do 310.000 oraz od 360.001 do 549.990 oraz 10 akcji imiennych serii A o numerach od 599.991 do 600.000 było uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadało po 5 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta oraz co do dywidendy w ten sposób, że akcje te przyznawały prawo do dywidendy w wysokości 2 jednostki powyżej stopy redyskontowej weksli krajowych NBP w ciągu ubiegłego roku obrotowego Emitenta; 6. w wyniku dokonanej konwersji, w związku z treścią art. 351 § 1 zdanie drugie Kodeksu spółek handlowych, 499.990 akcji imiennych serii
A o numerach od 1 do 310.000 oraz od 360.001 do 549.990 oraz 10 akcji imiennych serii A o numerach od 599.991 do 600.000 stało się akcjami zwykłymi, nieuprzywilejowanymi; 7. po konwersji kapitał zakładowy Emitenta nie uległ zmianie i wynosi 8.990.061,41 zł, natomiast ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta uległa zmianie i wynosi 1.418.127 (przed zmianą wynosiła 3.418.127); 8. w/w zamiana akcji serii A powoduje wygaśnięcie w stosunku do tych akcji ograniczeń zbywania i rozporządzania akcjami imiennymi, opisanych w § 3 ust. 7 i 8 statutu Emitenta jako dotyczących wyłącznie akcji imiennych; 9. treść uchwały zarządu Emitenta nr 1/11/2011 jest przekazywana w załączeniu. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Uchwała z dnia 15.11.2011.pdf | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1wl3uf

| | | ZPUE S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ZPUE | | Elektromaszynowy (ele) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 29-100 | | Włoszczowa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Jędrzejowska | | 79c | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 041 3881000 | | 041 3881001 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | board@zpue.pl | | zpue.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 656-14-94-014 | | 290780734 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-15 Andrzej Grzybek Prezes Zarządu
2011-11-15 Krzysztof Prus Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1wl3uf

Podziel się opinią

Share
d1wl3uf
d1wl3uf