Trwa ładowanie...
d49x0ui
espi

ZPUE - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia polityki dywidendy oraz uchwały w sprawie rekomendacj...

ZPUE - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia polityki dywidendy oraz uchwały w sprawie rekomendacji wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy ZPUE S.A. (12/2012)
Share
d49x0ui

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2012 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-03-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ZPUE | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia polityki dywidendy oraz uchwały w sprawie rekomendacji wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy ZPUE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ZPUE S.A. informuje, że na podstawie Uchwały nr 2/03/2012 z dnia 19 marca 2012 r. Zarząd Spółki przyjął nową politykę w zakresie dywidendy. W myśl przyjętej polityki Emitent powinien wypłacać rokrocznie akcjonariuszom dywidendę z zysku za dany rok obrotowy. W tym celu Zarząd ZPUE S.A. będzie starał się tak prowadzić działalność Spółki, aby była możliwa coroczna wypłata dywidendy w wysokości od 25% do 50% osiągniętego rocznego zysku netto na poziomie skonsolidowanym. Ponadto, Zarząd ZPUE S.A. będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu Spółki uchwalanie wypłaty dywidendy po każdym zakończonym roku obrotowym w wysokości określonej powyżej. Przedstawiona polityka dywidendy będzie miała zastosowanie począwszy od podziału zysku za rok 2011. Polityka wypłaty dywidend będzie podlegać okresowej weryfikacji, zaś jakiekolwiek przyszłe decyzje dotyczące wypłaty dywidend lub przeznaczenia zysku w całości bądź części na kapitał zapasowy Spółki będą należały do Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem przepisów
obowiązującego prawa. Jednocześnie, na podstawie Uchwały Nr 3/03/2012 z dnia 19 marca 2012 r., Zarząd postanowił rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy przeznaczenie części zysku netto ZPUE S.A. za rok 2011 w kwocie 9 001 000 zł (słownie: dziewięć milionów jeden tysiąc złotych) na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki, co oznacza wypłatę 6,40 zł (słownie: sześć złotych czterdzieści groszy) na każdą akcję zwykłą oraz wypłatę 6,81 zł (słownie: sześć złotych osiemdziesiąt jeden groszy) na każdą akcję uprzywilejowaną. Uzasadnienie i podstawowe zasady polityki wypłaty dywidendy stanowią załącznik do niniejszego raportu. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu ZPUE.pdf | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZPUE S.A.
(pełna nazwa emitenta)
ZPUE Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
29-100 Włoszczowa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Jędrzejowska 79c
(ulica) (numer)
041 3881000 041 3881001
(telefon) (fax)
board@zpue.pl zpue.pl
(e-mail) (www)
656-14-94-014 290780734
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-19 Stanisław Toborek Członek Zarządu
2012-03-19 Aneta Lichosik Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d49x0ui

Podziel się opinią

Share
d49x0ui
d49x0ui