Trwa ładowanie...
dcda8l9
dcda8l9
espi

ZPUE - Zawarcie znaczącej umowy z Bankiem Zachodnim WBK S.A. (3/2015)

ZPUE - Zawarcie znaczącej umowy z Bankiem Zachodnim WBK S.A. (3/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
dcda8l9

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-27 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ZPUE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy z Bankiem Zachodnim WBK S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ZPUE S.A. we Włoszczowie (dalej ?Emitent?) informuje, iż w dniu 27 stycznia 2015 r. Emitent oraz jego spółki zależne, tj.: ZPUE Silesia sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ZPUE EOP sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu, ZPUE Elektroinstal sp. z o.o. z siedzibą w Raciążu oraz ZPUE Holding sp. z o.o. z siedzibą we Włoszczowie (dalej ?Spółki Zależne?), zawarli Umowę o MultiLinię (dalej ?Umowa?) z Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?dalej Bank?). Zgodnie z postanowieniami zawartej Umowy, Bank udzieli Emitentowi i Spółkom Zależnym kredytu w rachunkach bieżących do kwoty 30.000.000,00 zł., w ramach przysługujących im limitów, z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej. Emitent może zaciągać zobowiązania do maksymalnej kwoty udzielonego kredytu. Umowa obejmuje również zobowiązanie Banku do udzielania Emitentowi i Spółkom Zależnym gwarancji bankowych na podstawie składanych do dnia 30.05.2015 r. dyspozycji, w ramach przysługujących im limitów, do kwoty 6.500.000,00 zł.
Emitent może składać dyspozycje udzielenia gwarancji do maksymalnej kwoty, która została przeznaczona na ten cel. Termin całkowitej spłaty udzielonego kredytu i innych należności Banku wynikających z Umowy ustalono na dzień 30.05.2015 r. Tytułem zabezpieczenia wierzytelności Banku wynikających z Umowy ustanowiono: - weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, wystawiony przez Emitenta oraz Spółki Zależne; - oświadczenia o poddaniu się egzekucji bankowej do kwoty zadłużenia 45.000.000,00 zł. Pozostałe postanowienia Umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Umowa została uznana za znaczącą ze względu na fakt, iż jej przedmiot przekracza wartość co najmniej 10% wartości kapitałów własnych Emitenta. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów (Dz. U. nr 33 poz. 259) z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa
państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZPUE S.A.
(pełna nazwa emitenta)
ZPUE Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
29-100 Włoszczowa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Jędrzejowska 79c
(ulica) (numer)
041 3881000 041 3881001
(telefon) (fax)
board@zpue.pl zpue.pl
(e-mail) (www)
656-14-94-014 290780734
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-27 Andrzej Grzybek Prezes Zarządu
2015-01-27 Przemysław Kozłowski Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dcda8l9

Podziel się opinią

Share
dcda8l9
dcda8l9