Trwa ładowanie...
dtqftbv
espi

ZREMB-CHOJNICE S.A. - Raport roczny R 2011

ZREMB-CHOJNICE S.A. - Raport roczny R 2011

Share
dtqftbv
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2011 2010 2011 2010
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW 38.118 32.564 9.207 8.132
ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ -1.463 - 1.628 - 353 - 407
ZYSK (STRATA) BRUTTO -3.367 - 5.956 - 813 - 1.487
ZYSK (STRATA) NETTO -3.268 - 5.241 - 789 - 1.309
AKTYWA RAZEM 24.563 24.713 5.561 6.240
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 14.623 11.505 3.311 2.905
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 0 0 0 0
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 12.690 9.624 2.873 2.430
KAPITAŁ WŁASNY 9.940 13.208 2.250 3.335
KAPITAŁ ZAKŁADOWY 3.290 3.290 745 831
LICZBA AKCJI W SZTUKACH 32.900.000 32.900.000 7.448.832 8.307.451
ROZWODNIONA LICZBA AKCJI W SZTUKACH 32.900.000 32.900.000 7.448.832 8.307.451
ZYSK ( STRATA) NETTO NA AKCJĘ ZWYKŁĄ ( ZŁ. /EURO) - 0,10 - 0,16 - 0,10 - 0,16
ROZWODNIONY ZYSK ( STRATA) NETTO NA AKCJĘ ZWYKŁĄ ( ZŁ. /EURO) - 010 - 0,16 - 010 - 0,16
WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA AKCJĘ ( ZŁ. /EURO) 0,30 0,40 0,30 0,40
ROZWODNIONA WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA AKCJĘ ( ZŁ./EURO) 0,30 0,40 0,30 0,40
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za 2011r.pdf JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011r.
Sprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci Spolki za 2011r.pdf JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W 2011r.
Oswiadczenie- Lad korporacyjny 2011.pdf OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO
Opinia i Raport Jednostkowe 2011.pdf OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO
List Prezesa Zarzadu Jednostkowe 2011.pdf LIST PREZESA ZARZĄDU

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

dtqftbv

| | INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | Skorygowany raportem bieżącym nr | 7 | | z dnia | 2013-01-18 | o treści: | |
| | Zarząd Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB-CHOJNICE" S.A. ( Emitent ) przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu rocznego za 2011 rok przekazanego raportem okresowym w dniu 30 kwietnia 2012 r. Korekta raportu wynika z uzupełnienia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego za 2011rok dotyczące pkt. 39 oraz pkt 40 w zakresie następujących informacji:pkt 40-Informacje dotyczące badania sprawozdań finansowych Zgodnie z zawartą w dniu 06.08.2010 r. pomiędzy Spółką a Niezależnym audytorem Podmiot AUDIT DOR Biuro Rewizji i Doradztwa Gospodarczego Jerzy Saladra w Bydgoszczy Umową o przeprowadzenie przeglądu śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego ZBM ZREMB - CHOJNICE S.A. wynagrodzenie audytora za przeprowadzenie przeglądu za okres I półrocza 2010 r. wyniosło 8.500 zł.Zgodnie z zawartą w dniu 06.08.2010 r. pomiędzy Spółką a Niezależnym audytorem Podmiot AUDIT DOR Biuro Rewizji i Doradztwa Gospodarczego Jerzy Saladra w Bydgoszczy Umową o przeprowadzenie przeglądu śródrocznego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy ZREMB, wynagrodzenie audytora za przeprowadzenie przeglądu za okres I półrocza 2010 r. wyniosło 2.500 zł.pkt 39-.Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej przekraczającym 10 % kapitałów własnych Emitenta.Spółka nie jest stroną w takowych postępowaniach.oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011r. dotyczące pkt. 1 w zakresie następujących informacji:pkt 1- Informacje dotyczące rynków zbytu i źródeł zaopatrzeniaGłówne źródła zaopatrzenia Spółki w materiały do produkcji to firmy z terenu Polski. Największym dostawcą materiałów zaopatrującym Spółkę w roku 2011 była firma PRH BOBREK Sp. j. T. Niewiadomska, J. Małek, B. Macianty Dąbrowa Górnicza, z którym obroty za rok 2011 wyniosły 29,12 % wartości całych zakupów Spółki za 2011 r.Uzupełnione Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za rok 2011 oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2011. stanowi załącznik do
niniejszego raprtu | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | |
| | Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za 2011r.pdf | Uzupełnione Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za rok 2011 | | | | | |
| | Sprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci Spolki za 2011r.pdf | Uzupełnione Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2011r. | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

| | TRUE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2011 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2011 | obejmujący okres | od 2011-01-01 do 2011-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | MSR/MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2013-01-18 | | | | | | | |
| | | ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | ZREMB-CHOJNICE S.A. | | Elektromaszynowy (ele) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 89-600 | | Chojnice | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Przemysłowa | | 15 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 52 396 57 10 | | 52 397 31 63 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat@zremb-ch.com.pl | | www.zremb-ch.com.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 555 156 49 13 | | 091343195 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-18 Krzysztof Kosiorek- Sobolewski Prezes Zarządu
2013-01-18 Danuta Maria Wruck Wiceprezes Zarządu
2013-01-18 Kazimierz Stanisław Cemka Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-18 Elżbieta Śliwińska Specjalista ds finansowych

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

dtqftbv

Podziel się opinią

Share
dtqftbv
dtqftbv