Trwa ładowanie...
d3za16u
espi

ZUE S.A. - Informacja o zawarciu znaczącej umowy (10/2011)

ZUE S.A. - Informacja o zawarciu znaczącej umowy (10/2011)
Share
d3za16u

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-02-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ZUE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zawarciu znaczącej umowy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie ("Emitent"), przekazuje do publicznejwiadomości, iż w dniu dzisiejszym, Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie S.A., ("Wykonawca"), podmiot zależny od Emitenta, zawarł umowę z Przedsiębiorstwem Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach ("Zamawiający").Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: "Szybka kolej Regionalna Tychy?Dąbrowa Górnicza Etap I Tychy Miasto - Katowice"O wyborze oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej w przetargu na przedmiotowe zadanie, Emitent informował w raporcie bieżącym nr 7 / 2011 z dnia 28 stycznia 2011 roku.Wartość brutto umowy: 33 871 487,08 PLN.Termin realizacji zadania: 31 maja 2012 roku.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:1) w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy, w razie odstąpienia przez Wykonawcę, od realizacji umowy, wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,2) w wysokości 0,1% wartości przedmiotu umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźniania, w oddaniu
przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego na realizację przedmiotowego zadania,3) w wysokości 0,1% wartości przedmiotu umowy, za każdy dzień opóźniania po upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad.Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:1) w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy, w razie odstąpienia przez Zamawiającego od realizacji umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Zamawiający,2) w wysokości 0,1% wartości przedmiotu umowy, za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu terenu budowy,3) w wysokości 0,1% wartości przedmiotu umowy, za każdy dzień opóźniania w dokonaniu odbioru końcowego.Jeżeli rzeczywista szkoda wynikająca z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewyższa wysokość naliczonej kary umownej, wówczas, każda ze stron może żądać odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary do wysokości poniesionej szkody.Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% całkowitej ceny ofertowej tj. 3 387 148,71 PLN w formie
gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania umowy iusunięcia wad, wystawionej przez PZU S.A. Odział Regionalny w Krakowie.Umowa została uznana za znaczącą z uwagi na fakt, iż wartość jej przedmiotu przekracza 10% wartości kapitałów własnych ZUE S.A.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-15 Wiesław Nowak Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3za16u

Podziel się opinią

Share
d3za16u
d3za16u