Trwa ładowanie...
d3y58z6
espi

ZUE S.A. - Informacja o zawarciu znaczącej umowy (17/2014)

ZUE S.A. - Informacja o zawarciu znaczącej umowy (17/2014)
Share
d3y58z6

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 17 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ZUE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zawarciu znaczącej umowy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie??ce i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu dzisiejszym zawarł umowę ("Umowa") z Pomorskim Przedsiębiorstwem Mechaniczno ? Torowym Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku ("Wykonawca"). Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Spółkę na rzecz Wykonawcy robót budowlanych (w części z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę) dla odcinka V stacja Grodzisk Mazowiecki, w związku z realizacją przez Wykonawcę zadań dla PKP Polskie Linie Kolejowe z siedzibą w Warszawie ("Zamawiający") na: 1) zaprojektowanie i wykonanie modernizacji linii kolejowej Warszawa ? Łódź, etap II, odcinek Warszawa Zachodnia ? Miedniewice (Skierniewice) w ramach projektu POIIS 7.1 ? 24.1 pn. "Modernizacja linii kolejowej Warszawa ? Łódź, etap II, Lot A ? odcinek Warszawa Zachodnia ? Skierniewice; 2) wykonanie robót uzupełniających związanych z pracami na obiektach inżynieryjnych, robotami podtorowymi oraz elementów teletechniki na odcinku od km 6,500 do km 54,100 linii nr 1 Warszawa Centralna ?
Katowice realizowanych w ramach projektu POIIS 7.1 ? 24.1 pn. "Modernizacja linii kolejowej Warszawa ? Łódź, etap II, Lot A ? odcinek Warszawa Zachodnia ? (Miedniewice) Skierniewice; 3) wykonanie robót uzupełniających związanych ze wzmocnieniem podtorza i przebudową układów torowych na st. Pruszków, szlaku Pruszków ? Grodzisk Mazowiecki, st. Grodzisk Mazowiecki, st. Żyrardów oraz robotami elektroenergetycznymi na st. Pruszków, st. Żyrardów linii nr 1 Warszawa Centralna ? Katowice realizowanych w ramach projektu POIIS 7.1 ? 24.1 pn. "Modernizacja linii kolejowej Warszawa ? Łódź, etap II, Lot A ? odcinek Warszawa Zachodnia ? (Miedniewice) Skierniewice. Wartość brutto Umowy: 88 262 340 PLN Wartość netto Umowy: 71 758 000 PLN Termin realizacji przedmiotu Umowy: 30 września 2015 roku Okres gwarancji udzielonej Wykonawcy przez Spółkę: 12 miesięcy od dnia końcowego odbioru robót. Spółka doręczy Wykonawcy w terminie 3 dni od zawarcia Umowy weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową celem zabezpieczenia
zwrotu kaucji, którą Wykonawca w terminie 3 dni od otrzymania przedmiotowego weksla wraz z deklaracją wekslową, przekaże Spółce na kwotę odpowiadającą wysokości 10% wartości brutto Umowy, jako zabezpieczenie płatności przez Wykonawcę. Spółka zapłaci Wykonawcy kary umowne: 1) za odstąpienie przez Wykonawcę od Umowy z przyczyn zawinionych przez Spółkę ? w wysokości 10% wartości brutto Umowy; 2) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy względem terminu realizacji przedmiotu Umowy ? w wysokości 0,05% wartości brutto Umowy za każdy dzień zwłoki; 3) za zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze w okresie gwarancji lub w okresie rękojmi ? w wysokości 0,05% wartości brutto Umowy za każdy dzień zwłoki liczony od dnia upływu terminu na usunięcie wad. Wykonawca zapłaci Spółce kary umowne za odstąpienie przez Spółkę od Umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w wysokości 10% wartości brutto Umowy. Łączna wartość kar umownych nie może przekroczyć 10% wartości brutto Umowy. Spółka oraz Wykonawca mogą
dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne, w przypadkach gdyby poniesiona szkoda przewyższała wysokość zastrzeżonych kar umownych. Umowa została uznana za znaczącą z uwagi na fakt, iż wartość jej przedmiotu przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZUE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ZUE S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-048 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
Kazimierza Czapińskiego 3
(ulica) (numer)
+48 12 266-39-39 + 48 12269-35-89
(telefon) (fax)
zue@zue.krakow.pl www.grupazue.pl
(e-mail) (www)
6792740329 356578200
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-04 Wiesław Nowak Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3y58z6

Podziel się opinią

Share
d3y58z6
d3y58z6