Trwa ładowanie...
d3ybeg8

ZUE S.A. - Informacja o zawarciu znaczącej umowy (17/2014)

ZUE S.A. - Informacja o zawarciu znaczącej umowy (17/2014)

Share
d3ybeg8

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 17 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ZUE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zawarciu znaczącej umowy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie??ce i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu dzisiejszym zawarł umowę ("Umowa") z Pomorskim Przedsiębiorstwem Mechaniczno ? Torowym Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku ("Wykonawca"). Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Spółkę na rzecz Wykonawcy robót budowlanych (w części z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę) dla odcinka V stacja Grodzisk Mazowiecki, w związku z realizacją przez Wykonawcę zadań dla PKP Polskie Linie Kolejowe z siedzibą w Warszawie ("Zamawiający") na: 1) zaprojektowanie i wykonanie modernizacji linii kolejowej Warszawa ? Łódź, etap II, odcinek Warszawa Zachodnia ? Miedniewice (Skierniewice) w ramach projektu POIIS 7.1 ? 24.1 pn. "Modernizacja linii kolejowej Warszawa ? Łódź, etap II, Lot A ? odcinek Warszawa Zachodnia ? Skierniewice; 2) wykonanie robót uzupełniających związanych z pracami na obiektach inżynieryjnych, robotami podtorowymi oraz elementów teletechniki na odcinku od km 6,500 do km 54,100 linii nr 1 Warszawa Centralna ?
Katowice realizowanych w ramach projektu POIIS 7.1 ? 24.1 pn. "Modernizacja linii kolejowej Warszawa ? Łódź, etap II, Lot A ? odcinek Warszawa Zachodnia ? (Miedniewice) Skierniewice; 3) wykonanie robót uzupełniających związanych ze wzmocnieniem podtorza i przebudową układów torowych na st. Pruszków, szlaku Pruszków ? Grodzisk Mazowiecki, st. Grodzisk Mazowiecki, st. Żyrardów oraz robotami elektroenergetycznymi na st. Pruszków, st. Żyrardów linii nr 1 Warszawa Centralna ? Katowice realizowanych w ramach projektu POIIS 7.1 ? 24.1 pn. "Modernizacja linii kolejowej Warszawa ? Łódź, etap II, Lot A ? odcinek Warszawa Zachodnia ? (Miedniewice) Skierniewice. Wartość brutto Umowy: 88 262 340 PLN Wartość netto Umowy: 71 758 000 PLN Termin realizacji przedmiotu Umowy: 30 września 2015 roku Okres gwarancji udzielonej Wykonawcy przez Spółkę: 12 miesięcy od dnia końcowego odbioru robót. Spółka doręczy Wykonawcy w terminie 3 dni od zawarcia Umowy weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową celem zabezpieczenia
zwrotu kaucji, którą Wykonawca w terminie 3 dni od otrzymania przedmiotowego weksla wraz z deklaracją wekslową, przekaże Spółce na kwotę odpowiadającą wysokości 10% wartości brutto Umowy, jako zabezpieczenie płatności przez Wykonawcę. Spółka zapłaci Wykonawcy kary umowne: 1) za odstąpienie przez Wykonawcę od Umowy z przyczyn zawinionych przez Spółkę ? w wysokości 10% wartości brutto Umowy; 2) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy względem terminu realizacji przedmiotu Umowy ? w wysokości 0,05% wartości brutto Umowy za każdy dzień zwłoki; 3) za zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze w okresie gwarancji lub w okresie rękojmi ? w wysokości 0,05% wartości brutto Umowy za każdy dzień zwłoki liczony od dnia upływu terminu na usunięcie wad. Wykonawca zapłaci Spółce kary umowne za odstąpienie przez Spółkę od Umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w wysokości 10% wartości brutto Umowy. Łączna wartość kar umownych nie może przekroczyć 10% wartości brutto Umowy. Spółka oraz Wykonawca mogą
dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne, w przypadkach gdyby poniesiona szkoda przewyższała wysokość zastrzeżonych kar umownych. Umowa została uznana za znaczącą z uwagi na fakt, iż wartość jej przedmiotu przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ybeg8

| | | ZUE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ZUE S.A. | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 30-048 | | Kraków | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Kazimierza Czapińskiego | | 3 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 12 266-39-39 | | + 48 12269-35-89 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | zue@zue.krakow.pl | | www.grupazue.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6792740329 | | 356578200 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-04 Wiesław Nowak Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ybeg8

Podziel się opinią

Share
d3ybeg8
d3ybeg8