Trwa ładowanie...
d3j8fl8
d3j8fl8
espi

ZUE S.A. - Informacja o zawarciu znaczącej umowy (19/2015)

ZUE S.A. - Informacja o zawarciu znaczącej umowy (19/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d3j8fl8

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 19 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-27 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ZUE S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zawarciu znaczącej umowy | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie (?Spółka?) informuje, iż w dniu 27 stycznia 2015 roku zawarł umowę (?Umowa?) z Thyssenkrupp GFT Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (?Sprzedający?). Przedmiotem Umowy jest zakup przez Spółkę od Sprzedającego materiałów nawierzchni torowej takich jak szyny kolejowe, szyny tramwajowe, akcesoria torowe, podkłady itp. za kwotę 19.534.850,98 PLN powiększoną o kwotę należnego podatku VAT. Przedmiotowa należność będzie płatna w następujący sposób: ? I rata w kwocie 9.767.425,49 PLN powiększona o kwotę należnego podatku VAT, w terminie do dnia 31 marca 2015 roku, ? II rata w kwocie 9.767.425,49 PLN powiększona o kwotę należnego podatku VAT, w terminie do dnia 30 kwietnia 2015 roku. Umowa została zawarta pod warunkiem zawieszającym przekazania Sprzedającemu przez Spółkę najpóźniej do dnia 4 lutego 2015 roku dwóch nieodwołalnych gwarancji bankowych (?Gwarancje?) płatnych na pierwsze żądanie do wysokości 9.900.000,00 PLN każda. Gwarancja obejmująca wysokość I raty będzie
ważna do dnia 15 kwietnia 2015 r., a Sprzedający będzie uprawniony do pociągnięcia kwot z tej gwarancji nie wcześniej, niż w dniu 3 kwietnia 2015 r. Gwarancja obejmująca wysokość II raty będzie ważna do dnia 15 maja 2015 r., a Sprzedający będzie uprawniony do pociągnięcia kwot z tej gwarancji nie wcześniej, niż w dniu 4 maja 2015 r. Ponadto Spółka zobowiązała się pod warunkami zawieszającymi do nabycia podkładów kolejowych o łącznej wartości 265.149,02 PLN do dnia 31 grudnia 2015 roku, jak również innych materiałów nawierzchni torowej o łącznej wartości ok. 40,4 mln PLN, których nabycie nastąpi w transzach nie później niż do dnia 31 stycznia 2016 roku. Umowa została uznana za znaczącą z uwagi na fakt, iż wartość jej przedmiotu przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne
informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZUE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ZUE S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-048 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
Kazimierza Czapińskiego 3
(ulica) (numer)
+48 12 266-39-39 + 48 12269-35-89
(telefon) (fax)
zue@zue.krakow.pl www.grupazue.pl
(e-mail) (www)
6792740329 356578200
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-27 Wiesław Nowak Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3j8fl8

Podziel się opinią

Share
d3j8fl8
d3j8fl8