Trwa ładowanie...
d2g4cps

ŻYWIEC - Decyzja Zarządu Grupy Żywiec S.A. ws. wypłaty zaliczki dywidendy za rok 2013 (26/2013)

ŻYWIEC - Decyzja Zarządu Grupy Żywiec S.A. ws. wypłaty zaliczki dywidendy za rok 2013 (26/2013)

Share
d2g4cps

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 26 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-09-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ŻYWIEC | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Decyzja Zarządu Grupy Żywiec S.A. ws. wypłaty zaliczki dywidendy za rok 2013 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Grupy Żywiec S.A. informuje : Na podstawie § 31 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 349 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki postanawia o wypłacie akcjonariuszom Spółki zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2013 w kwocie 5,00 (słownie: pięć) złotych za jedną akcję, mając na względzie fakt, iż Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę tak ustalonej zaliczki. Zarząd Spółki oświadcza, że zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki za 2012 rok wykazało zysk, a łączna kwota 51 356 685,00 (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć) złotych przeznaczona na wypłatę zaliczki nie przekracza połowy zysku osiągniętego przez Spółkę od końca roku obrotowego 2012, wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki sporządzonym na dzień 30 czerwca 2013 roku, które zostało pozytywnie zbadane przez biegłego rewidenta, co zostało stwierdzone stosowną opinią z dnia 13 września 2013 roku, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku,
którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne. Uprawnionymi do zaliczki będą akcjonariusze Spółki na dzień 21 listopada 2013 roku (dzień ustalenia prawa do zaliczki). Rozpoczęcie wypłaty zaliczki nastąpi w dniu 28 listopada 2013 roku (dzień wypłaty zaliczki). Decyzja Zarządu o wypłacie przedmiotowej zaliczki zostanie przedstawiona do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej Spółki zgodnie z art.349 par. 1 Kodeksu spółek handlowych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2g4cps

| | | GRUPA ŻYWIEC SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ŻYWIEC | | Spożywczy (spo) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 34-300 | | Żywiec | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Browarna | | 88 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 033 861 24 51 | | 033 861 46 14 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | browary@grupazywiec.pl | | www.grupazywiec.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 553-000-72-19 | | 070511111 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-24 Mare Włoch Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2g4cps

Podziel się opinią

Share
d2g4cps
d2g4cps