Trwa ładowanie...
d41v2w3

ŻYWIEC - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec S.A. (5/2012)

ŻYWIEC - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec S.A. (5/2012)

Share
d41v2w3

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ŻYWIEC | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z par.38 ust.1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów dnia 19.02.2009 r. Zarząd Grupy Żywiec S.A. informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki: OGŁOSZENIE Zarząd Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej z siedzibą w Żywcu (34-300), ul. Browarna 88, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy ? Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000018602 ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 § 2, art. 402? Ksh oraz § 21 Statutu Spółki zwołuje na dzień 16 lutego 2012 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej ("Zgromadzenie"). Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 7a, o godzinie 11:00. Proponowany porządek obrad: 1.Otwarcie obrad. 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał. 4.Przyjęcie Regulaminu Zgromadzenia i porządku obrad. 5.Prezentacja projektu uchwały. 6.Podjęcie
uchwały w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej. 7.Zamknięcie obrad. Na podstawie art. 402? Kodeksu spółek handlowych Spółka przekazuje informacje dotyczące udziału w Zgromadzeniu: 1. Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem Żywiec (34 ? 300), ul. Browarna 88, lub w postaci elektronicznej i przesłane na następujący adres poczty elektronicznej: browary@grupazywiec.pl. Akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi
potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF. 2. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Browarna 88, 34 - 300 Żywiec, lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (w sposób i na adres poczty elektronicznej Spółki podany w pkt 1 powyżej) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Podobnie jak w pkt 1 powyżej akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również
uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających projekty uchwał przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF. 3 Każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu może podczas Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. 4. Akcjonariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Spółka informuje, że wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika zawierającego dane określone art. 4023 Ksh został zamieszczony na stronie internetowej www.grupazywiec.pl w folderze "Profil inwestorski" zakładce "Walne Zgromadzenia". Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki informację o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na podany w pkt. 1 powyżej adres poczty elektronicznej najpóźniej na jeden dzień przed dniem Zgromadzenia. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (w tym ostatnim przypadku pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa w formacie PDF). Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. 5. Dniem rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu jest dzień 31 stycznia 2012 r. W Zgromadzeniu będą miały prawo uczestniczyć wyłącznie osoby, które: 1)na szesnaście dni przed datą Zgromadzenia (tj. 31 stycznia 2012 r.) będą akcjonariuszami Spółki, tj. na
ich rachunkach papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki; oraz 2)w terminie do 1 lutego 2012 r. złożą żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki.Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie w/w wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą w dniu Zgromadzenia. 6. Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Na trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia w siedzibie Spółki zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną
podając adres, na który lista powinna być wysłana. 7. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki pod adresem ul. Browarna 88, 34 ? 300 Żywiec lub na stronie internetowej Spółki pod adresem www.grupazywiec.pl w folderze "Profil inwestorski" zakładce "Walne Zgromadzenia". 8 .Statut Spółki nie dopuszcza możliwości udziału w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Nie dopuszcza się również możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną. 9. Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem www.grupazywiec.pl w folderze "Profil inwestorski" zakładce "Walne Zgromadzenia". | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d41v2w3

| | | GRUPA ŻYWIEC SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ŻYWIEC | | Spożywczy (spo) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 34-300 | | Żywiec | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Browarna | | 88 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 033 861 99 99 | | 033 861 46 14 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | browary@grupazywiec.pl | | www.grupazywiec.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 553-000-72-19 | | 070511111 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-20 Marek Włoch Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d41v2w3

Podziel się opinią

Share
d41v2w3
d41v2w3