Trwa ładowanie...
d495f7s

ŻYWIEC - Plan połączenia Grupy Żywiec S.A. ze spółką zależną Bracki Browar Zamkowy w Cieszynie Sp...

ŻYWIEC - Plan połączenia Grupy Żywiec S.A. ze spółką zależną Bracki Browar Zamkowy w Cieszynie Sp. z o.o. (4/2011)

Share
d495f7s

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2011 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ŻYWIEC | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Plan połączenia Grupy Żywiec S.A. ze spółką zależną Bracki Browar Zamkowy w Cieszynie Sp. z o.o. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 13 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. Zarząd Grupy Żywiec S.A. podaje do publicznej wiadomości plan połączenia Grupy Żywiec S.A. ze spółką zależną Bracki Browar Zamkowy w Cieszynie Sp. Z o.o. wraz z załącznikami.28.01. 2011r.PLAN POŁĄCZENIAZarządy spółek Grupa Żywiec S.A. z siedzibą w Żywcu oraz Bracki Browar Zamkowy w Cieszynie Spółka z o.o. z siedzibą w Cieszynie , działając na podstawie art. 498, art. 499 oraz art. 516 § 1 i 6 Kodeksu spółek handlowych niniejszym ustalają następujący plan połączenia tych spółek:I.Łączące się spółki:1.Grupa Żywiec S.A. z siedzibą w Żywcu przy ul. Browarnej 88, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000018602, o kapitale zakładowym wynoszącym 25 678 342, 50 zł (dwadzieścia pięć milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta czterdzieści dwa złotych pięćdziesiąt groszy) i dzielącym się na 10 271 337(dziesięć milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta trzydzieści
siedem) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda.2.Bracki Browar Zamkowy w Cieszynie Sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie, przy ul. Dojazdowej 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000057951, o kapitale zakładowym 4 200 000 zł (cztery miliony dwieście tysięcy złotych) dzielącym się na 4 200 (cztery tysiące dwieście) udziałów, każdy o wartości nominalnej 1000 zł (jeden tysiąc).II.Sposób łączenia:1. Połączenie spółek zostanie dokonywane na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku spółki Bracki Browar Zamkowy w Cieszynie Sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie (Spółka Przejmowana) na spółkę Grupa Żywiec S.A. w Żywcu (Spółka Przejmująca).2. W wyniku połączenia Spółka Przejmowana przestanie istnieć.3. Ponieważ Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, połączenie zostanie dokonane zgodnie z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, przy odpowiednim
zastosowaniu przepisów regulujących uproszczoną procedurę łączenia spółek. Wobec powyższego, w toku łączenia plan połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego wyznaczonego przez sąd rejestrowy, ani też nie zostaną sporządzone sprawozdania zarządów łączących się spółek. Biorąc jednak pod uwagę treść art. 516 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz fakt, że Spółka Przejmująca jestspółką publiczną, w toku procedury połączenia zostanie zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej w celu podjęcia uchwały w sprawie połączenia spółek.4. W związku z faktem, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, połączenie zostanie dokonane bez wydawania akcji Spółki Przejmującej w zamian za majątek Spółki Przejmowanej.III .Szczególne prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą w związku z łączeniem.Spółka Przejmująca nie przyzna żadnym podmiotom, ani osobom powiązanym ze Spółką Przejmowaną, członkom organów spółek, ani też innym osobom uczestniczącym w łączeniu szczególnych praw ani
korzyści.IV .Zmiana statutu Spółki Przejmującej.W procesie połączenia nie zostaną dokonane jakiekolwiek zmiany postanowień statutu Spółki Przejmującej.Grupa Żywiec S.A.: Bracki Browar Zamkowy w Cieszynie Sp. z o.o.Zgodnie z art. 499 § 2 Ksh do Planu Połączenia załącza się następujące dokumenty:1.projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Żywiec S.A. w Żywcu o połączeniu (Załącznik Nr 1),2.projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Bracki Browar Zamkowy w Cieszynie Sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie o połączeniu spółek (Załącznik Nr 2),3.ustalenie wartości majątku spółki Bracki Browar Zamkowy w Cieszynie Sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie na dzień 31 grudnia 2010 roku (Załącznik Nr 3),4.oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki Bracki Browar Zamkowy w Cieszynie Sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie, sporządzoną dla celów połączenia na dzień 31 grudnia 2010 roku (Załącznik Nr 4).UCHWAŁAZarządu Grupy Żywiec Spółki Akcyjnejz siedzibą w Żywcuz dnia 28 stycznia 2011
rokuw sprawie: zatwierdzenia planu połączenia spółek.Zarząd Grupy Żywiec S.A. zatwierdza sporządzony w uzgodnieniu z Zarządem spółki Bracki Browar Zamkowy w Cieszynie Spółka z o.o. z siedzibą w Cieszynie plan połączenia spółki Bracki Browar Zamkowy w Cieszynie Spółka z o.o. z siedzibą w Cieszynie (spółka przejmowana) z Grupą Żywiec S.A. (spółkaprzejmująca), wraz z załącznikami, zgodnie z wymogami określonymi w art. 498 i 499 Kodeksu spółek handlowych.Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.Załącznik:- plan połączenia wraz z załącznikami.ZarządUCHWAŁAZarządu Bracki Browar Zamkowy w Cieszynie Sp. z o.o.z siedzibą w Cieszyniez dnia 28.stycznia 2011 roku.w sprawie: zatwierdzenia planu połączenia oraz jego załączników.Zarząd Bracki Browar Zamkowy w Cieszynie Sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie, zatwierdza sporządzony w uzgodnieniu z Zarządem spółki Grupa Żywiec S.A. z siedzibą w Żywcu plan połączenia Spółki Bracki Browar Zamkowy w Cieszynie Sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie (spółka przejmowana) z Grupą Żywiec S.A. z
siedzibą w Żywcu (spółka przejmująca), wraz z załącznikami, zgodnie z wymogami określonymi w Art.498 i 499 KSHUchwałę podjęto jednogłośnie, w głosowaniu jawnym.Załączniki:-plan połączenia wraz z załącznikami.Zarząd | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Skan Planu z załacznikami.pdf | Skan planu połączenia wraz z załącznikami 1,2,3,4 | | | | | | | | | |
| | Uchwała Z BBZ.pdf | Uchwała Zarządu Grupy Żywiec S.A. zatwierdzająca plan | | | | | | | | | |
| | Uchwała ZGZSA.pdf | Uchwała Zarządu spółki zależnaj zatwierdzająca plan | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d495f7s

| | | GRUPA ŻYWIEC SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ŻYWIEC | | Spożywczy (spo) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 34-300 | | Żywiec | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Browarna | | 88 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 033 861 24 51 | | 033 861 46 14 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | browary@grupazywiec.pl | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 553-000-72-19 | | 070511111 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-28 Marek Włoch Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d495f7s

Podziel się opinią

Share
d495f7s
d495f7s