Trwa ładowanie...
d3cve06
espi

ŻYWIEC - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

ŻYWIEC - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)
Share
d3cve06
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 3 502 699 3 565 676 831 797 854 341
Zysk z działalności operacyjnej 273 271 370 904 64 895 88 869
Zysk przed opodatkowaniem 236 252 317 562 56 104 76 088
Zysk netto przypadający na udziałowców jednostki dominującej 271 360 310 241 64 441 74 334
Zysk netto za okres sprawozdawczy 271 360 310 241 64 441 74 334
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 505 342 592 240 120 005 141 901
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (143 896) (195 266) (34 171) (46 786)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (468 680) (334 869) (111 299) (80 235)
Przepływy pieniężne netto (107 234) 62 105 (25 465) 14 880
Aktywa, razem 2 815 760 2 389 922 678 954 584 590
Zobowiązania długoterminowe 745 908 206 501 179 858 50 511
Zobowiązania krótkoterminowe 1 751 850 1 808 096 422 418 442 272
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki 318 002 375 325 76 679 91 807
Kapitał własny 318 002 375 325 76 679 91 807
Średnio ważona liczba akcji 10 271 337 10 271 337
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 26,42 30,20 6,27 7,24
Do przeliczenia wybranych danych finansowych na walutę EUR przyjęto następujące kursy:- pozycje aktywów oraz kapitału własnego i zobowiazań na dzień 31.12.2013 roku według kursu 1 EUR = 4,1472 PLN (kurs średni NBP na dzień 31.12.2013 r.);- pozycje rachunku zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. według kursu 1 EUR = 4,2110 PLN- pozycje aktywów oraz kapitału własnego i zobowiazań na dzień 31.12.2012 roku według kursu 1 EUR = 4,0882 PLN (kurs średni NBP na dzień 31.12.2012 r.);- pozycje rachunku zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r. według kursu 1 EUR = 4,1736 PLN* kursy stanowią średnie arytmetyczne bieżących kursów średnich ogłaszanych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie od stycznia do grudnia odpowiednio 2013 i 2012 roku
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
I. Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. 2013.pdf Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. - Skonsolidowany raport roczny
II. Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. 2013.pdf Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej Żywiec S.A.
III. Oświadczenia Zarządu Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. 2013.pdf Oświadczenia Zarządu Grupy Kapitałowej Żywiec S.A.
IV. Opinia i raport biegłego rewidenta do raportu jednostkowego Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. 2013.pdf Opinia i raport biegłego rewidenta do raportu skonsolidowanego

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2013
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2013 obejmujący okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF UE
w walucie
data przekazania: 2014-02-12
GRUPA ŻYWIEC SA
(pełna nazwa emitenta)
ŻYWIEC Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
34-300 Żywiec
(kod pocztowy) (miejscowość)
Browarna 88
(ulica) (numer)
033 861 24 51 033 861 46 14
(telefon) (fax)
browary@grupazywiec.pl
(e-mail) (www)
553-000-72-19 070511111
(NIP) (REGON)
KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
(podmiot uprawniony do badania)
d3cve06

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-02-11 Guillaume Duverdier Prezes Zarządu
2014-02-11 Michael Calfee Członek Zarządu
2014-02-11 Jacek Gerula Członek Zarządu
2014-02-11 Barry Sheehan Członek Zarządu
2014-02-11 Michael McKeown Członek Zarządu
2014-02-11 Małgorzata Lubelska Członek Zarządu
2014-02-11 Grażyna Rzehak-Majcherek Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
ORAZ SPORZĄDZENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-02-11 Agnieszka Pluszcz-Bernat Dyrektor - Centrum Finansowo-Księgowe Żywiec Sp.z o.o.

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3cve06

Podziel się opinią

Share
d3cve06
d3cve06