Trwa ładowanie...
d23cubb
d23cubb
espi

4FUN MEDIA S.A. - Ogłoszenie o terminach emisji obligacji 4 fun Media S.A.: 17 listopada-5 grudni ...

4FUN MEDIA S.A. - Ogłoszenie o terminach emisji obligacji 4 fun Media S.A.: 17 listopada-5 grudnia 2014 roku (14/2014)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d23cubb

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 14 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-16 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | 4FUN MEDIA S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o terminach emisji obligacji 4 fun Media S.A.: 17 listopada-5 grudnia 2014 roku | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki 4fun Media S.A. /dalej ?Spółka?, "Emitent"/, działając na podstawie uchwały w sprawie emisji obligacji zwykłych na okaziciela serii A zabezpieczonych oraz określenia treści warunków emisji z dnia 22 października 2014 roku, opisanych szczegółowo w raporcie nr 12/2014 roku z dnia 22 października 2014 roku, podaje do wiadomości, iż oferta publiczna Obligacji zostanie przeprowadzona w dniach 17 listopada ? 5 grudnia 2014 roku. Spółka wyemituje nie mniej niż 3.000 (trzy tysiące) i nie więcej niż 6.000 (sześć tysięcy) Obligacji zwykłych na okaziciela serii A zabezpieczonych, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych). Obligacje będą oprocentowane według stałej stopy procentowej w wysokości 8% w stosunku rocznym. Odsetki od Obligacji wypłacane będą z dołu w okresach co 3 miesiące. Obligacje będą obligacjami 36-miesięcznymi z możliwością przedterminowego wykupu. Obligacje będą oferowane w trybie art. 9 pkt 1 Ustawy o obligacjach (oferta publiczna). Oferującym oraz wyłącznym koordynatorem
oferty Obligacji będzie Dom Inwestycyjny Investors S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 1. Środki uzyskane z emisji Obligacji zostaną przeznaczone na cele korporacyjne, a w szczególności: a)działania marketingowe związane z umocnieniem pozycji Spółki na rynku telewizyjnym i mediów cyfrowych, b)ewentualne przejęcie podmiotów dywersyfikujących obecne źródła przychodów, c)zasilenie kapitału obrotowego. Obligacje będą zabezpieczone w rozumieniu Ustawy o obligacjach. Zabezpieczeniem wierzytelności Obligatariuszy wobec Spółki będzie zastaw rejestrowy ustanowiony na udziałach w spółce zależnej Program sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, reprezentujących 100% kapitału zakładowego i praw głosu na zgromadzeniu wspólników spółki. Wartość przedmiotu zastawu, zgodnie z wyceną z dnia 10 września 2014 roku sporządzoną przez uprawnionego rzeczoznawcę Polską Grupę Audytorska sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie, wynosi 9.899.171 (dziewięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt
jeden) złotych. Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Emitencie oraz warunkach publicznej oferty Obligacji serii A jest Memorandum Informacyjne dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej Spółki: www.4funmedia.pl oraz Oferującego: www.di.investors.pl. Termin ważności Memorandum rozpoczyna się z chwilą jego publikacji w dniu 17 listopada 2014 roku i kończy wraz z Dniem Przydziału Obligacji tj. z dniem 5 grudnia 2014 roku. Termin ten może zostać przedłużony w przypadku przesunięcia terminu przyjmowania zapisów na Obligacje. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
4FUN MEDIA S.A. Media (med)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-728 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Bobrowiecka 1A
(ulica) (numer)
(022) 488 42 00 (022) 488 42 50
(telefon) (fax)
4fun@4fun.tv www.4fun.tv
(e-mail) (www)
951-20-85-470 015547050
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-16 Ewa Czekała Prezes Zarządu
2014-11-16 Aneta Parafiniuk Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d23cubb

Podziel się opinią

Share
d23cubb
d23cubb