Trwa ładowanie...
d10mual
d10mual
espi

4FUN MEDIA S.A. - Przekroczenie 5% głosów na WZA 4fun Media S.A. (18/2013)

4FUN MEDIA S.A. - Przekroczenie 5% głosów na WZA 4fun Media S.A. (18/2013)
Share
d10mual

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 18 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | 4FUN MEDIA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Przekroczenie 5% głosów na WZA 4fun Media S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd 4fun Media S.A. (zwana także "Spółką") powziął wiadomość o treści zawiadomienia otrzymanego z Aviva Investors Poland S.A., które dotyczy przekroczenia progu 5% ogólnej liczby głosów na WZA Spółki o następującej treści: "Działając na podstawie art.69 ust.1 pkt 1 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2 oraz art. 87 ust. 1 pkt 3 lit b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ( tj. Dz.U z 2009 r. Nr 185 poz. 1439 ze zm.), Aviva Investors Poland S.A., działając : 1. w imieniu własnym jako podmiot, któremu Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zleciło zarządzanie portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych, których jest organem, 2. w imieniu i na rzecz Aviva Investors Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (dalej: "Fundusz") niniejszym informuje, że w wyniku transakcji kupna akcji 4fun Media SA (dalej "Spółka") dokonanej w dniu 2 kwietnia br. zwiększył się
poziom zaangażowania Funduszu w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. W konsekwencji ww. zdarzenia: 1. Fundusz posiada 221 000 sztuk akcji Spółki, stanowiących 5,44% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 221 000 głosów, które stanowią 5,44% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, a 2. W skład zarządzanych przez Aviva Investors Poland S.A. portfeli, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, z których Aviva Investors Poland S.A. jako zarządzający może w imieniu zleceniodawców wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu Spółki, wchodzi 221 000 sztuk akcji Spółki, stanowiących 5,44% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 221 000 głosów, które stanowią 5,44% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Przed ww. zmianą: 1. Fundusz posiadał 181 000 sztuk akcji Spółki, stanowiących 4,45% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 181 000 głosów, które stanowiły 4,45% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, a 2.
W skład zarządzanych przez Aviva Investors Poland S.A. portfeli, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, z których Aviva Investors Poland S.A. jako zarządzający może w imieniu zleceniodawców wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu Spółki, wchodziło 181 000 sztuk akcji Spółki, stanowiących 4,45% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 181 000 głosów, które stanowiły 4,45% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki." Za Aviva Investors Poland S.A. zawiadomienie podpisali: Tymoteusz Paleczny ? Wiceprezes Zarządu Wioletta Morawska ? Pełnomocnik | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
4FUN MEDIA S.A. Media (med)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-728 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Bobrowiecka 1A
(ulica) (numer)
(022) 488 42 00 (022) 488 42 50
(telefon) (fax)
4fun@4fun.tv www.4fun.tv
(e-mail) (www)
951-20-85-470 015547050
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-17 Ewa Czekała Prezes Zarządu
2013-06-17 Biruta Makowska Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d10mual

Podziel się opinią

Share
d10mual
d10mual