Trwa ładowanie...
d1oj4oh
espi

AB S.A. - Raport półroczny SA-P 2012

AB S.A. - Raport półroczny SA-P 2012
Share
d1oj4oh

| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | półrocze / 2012 | półrocze / 2011 | półrocze / 2012 | półrocze / 2011 | | |
| | Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 853 613 | 1 440 417 | 449 622 | 333 979 | |
| | Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 9 222 | 40 613 | 2 237 | 9 417 | |
| | Zysk (strata) brutto | 25 445 | 30 857 | 6 172 | 7 155 | |
| | Zysk (strata) netto | 22 961 | 27 421 | 5 570 | 6 358 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 19 360 | -16 261 | 4 696 | -3 770 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 1 186 | 230 | 288 | 53 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -23 405 | 9 318 | -5 677 | 2 160 | |
| | Przepływy pieniężne netto, razem | -2 859 | -6 713 | -693 | -1 556 | |
| | Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 897 231 | 820 785 | 219 468 | 185 833 | |
| | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 581 293 | 535 764 | 142 188 | 121 301 | |
| | Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | | | | | |
| | Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 575 884 | 527 322 | 140 865 | 119 390 | |
| | Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 315 938 | 285 021 | 77 280 | 64 531 | |
| | Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 16 188 | 16 334 | 3 960 | 3 698 | |
| | Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 16 187 644 | 16 334 002 | 16 187 644 | 16 334 002 | |
| | Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,42 | 1,68 | 0,34 | 0,38 | |
| | Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | | | | | |
| | Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 19,52 | 17,45 | 4,77 | 3,95 | |
| | Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | | | | | |
| | Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | | | | | |
| | Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień półrocza 2011 – 31 grudnia 2011 r. przyjęty został kurs euro ustalony przez NBP na ten dzień, tj.4,4168 PLN/EUR. Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień półrocza 2012 – 31 grudnia 2012 r. przyjęty został kurs euro ustalony przez NBP na ten dzień, tj. 4,0882 PLN/EUR. Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat za okres 2012 – od 1 lipca 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., przyjęty został kurs średni euro, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, tj. 4,1226 PLN/EUR. Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat za okres 2011 – od 1 lipca 2011 r. do 31 grudnia 2011 r., przyjęty został kurs średni euro, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, tj. 4,3129 PLN/EUR. Do przeliczenia danych rachunku przepływów pieniężnych za okres 2012 – od 1 lipca 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., przyjęty został kurs średni euro, obliczony
jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, tj. 4,1226 PLN/EUR. Do przeliczenia danych rachunku przepływów pieniężnych za okres 2011 – od 1 lipca 2011r. do 31 grudnia 2011 r., przyjęty został kurs średni euro, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, tj. 4,3129 PLN/EUR. | | | | | |
| | Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport półroczny SA-P 2012
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
Za półrocze bieżącego roku obrotowego 2012 obejmujące okres od 2012-07-01 do 2012-12-31
oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego 2011 obejmujące okres od 2011-07-01 do 2011-12-31
data przekazania: 2013-02-27
AB Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
AB S.A. Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
51-416 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Kościerzyńska 32 32
(ulica) (numer)
71 32 40 500 071 32 40 529
(telefon) (fax)
www.ab.pl
(e-mail) (www)
895-16-28-481 931908977
(NIP) (REGON)
ECA Seredyński i Wspólnicy sp. k.
(podmiot uprawniony do badania)
Raport półroczny zawiera (należy wskazać właściwe):
TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego albo
FALSE Opinię podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym półrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym / półrocznym sprawozdaniu finansowym
TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
TRUE Półroczne sprawozdanie finansowe FALSE w wersji skróconej TRUE w wersji pełnej
TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych
TRUE Rachunek zysków i strat TRUE Informacja dodatkowa
TRUE Zestawienie zmian w kapitale własnym
TRUE Sprawozdanie zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności emitenta)
d1oj4oh

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM PÓŁROCZNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM / PÓŁROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM
Plik Opis
AB_Raport z przeglądu_jednostkoweSFUoR_311212.pdf Raport z przeglądu

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Plik Opis
H1 12'13_Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowgo

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
Plik Opis
H1 12'13_Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-27 Andrzej Przybyło Prezes Zarządu
2013-02-27 Krzysztof Kucharski Członek Zarządu
2013-02-27 Zbigniew Mądry Członek Zarządu
2013-02-27 Grzegorz Ochędzan Członek Zarządu
2013-02-27 Danuta Uzarska Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)
Plik Opis
H1 12'13_Sprawozdanie Zarządu Jednostkowe FINAL.pdf Sprawozdanie Zarządu
H1 12'13_Pismo Prezesa Zarządu.pdf Pismo Prezesa Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
482937315893619

BILANS
Noty w tys.
półrocze / 2012 2011 półrocze / 2011
AKTYWA
Aktywa trwałe 174 995 178 661 180 950
Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 597 545 1 348
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe 2 56 724 58 323 59 548
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe 3 116 849 119 049 118 352
Nieruchomości 452 452 452
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe 116 397 118 597 117 900
w jednostkach powiązanych, w tym: 116 397 118 597 117 433
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
udzielone pożyczki 548 2 748 8 584
w pozostałych jednostkach 467
udzielone pożyczki 467
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4 825 744 1 702
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 825 744 1 702
Inne rozliczenia międzyokresowe
Aktywa obrotowe 722 236 605 064 639 835
Zapasy 5 312 271 276 280 245 838
Należności krótkoterminowe 6,7 399 848 315 993 389 936
Od jednostek powiązanych 27 818 7 590 29 807
Od pozostałych jednostek 372 030 308 403 360 129
Inwestycje krótkoterminowe 8 8 801 11 762 2 951
Krótkoterminowe aktywa finansowe 8 801 11 762 2 951
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach 391 493 275
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 8 410 11 269 2 676
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 9 1 316 1 029 1 110
A k t y w a r a z e m 897 231 783 725 820 785
PASYWA
Kapitał własny 315 938 290 744 285 021
Kapitał zakładowy 11 16 188 16 188 16 334
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) -838
Kapitał zapasowy 13 135 503 135 503 135 503
Kapitał z aktualizacji wyceny 1 879 -355 660
Pozostałe kapitały rezerwowe 14 139 407 105 249 105 941
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk (strata) netto 22 961 34 159 27 421
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 581 293 492 981 535 764
Rezerwy na zobowiązania 5 409 4 271 8 442
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 441 155
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 250 250 205
długoterminowa
krótkoterminowa
Pozostałe rezerwy 4 718 4 021 8 082
długoterminowe
krótkoterminowe 4 718 4 021 8 082
Zobowiązania długoterminowe
Wobec jednostek powiązanych 16
Wobec pozostałych jednostek
Zobowiązania krótkoterminowe 575 884 488 710 527 322
Wobec jednostek powiązanych 17 2 489 1 983 3 236
Wobec pozostałych jednostek 573 188 486 255 523 946
Fundusze specjalne 207 472 140
Rozliczenia międzyokresowe
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe
długoterminowe
krótkoterminowe
P a s y w a r a z e m 897 231 783 725 820 785
Wartość księgowa 315 938 290 744 285 021
Liczba akcji (w szt.) 16 187 644 16 187 644 16 334 002
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 18 19,52 17,96 17,45
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

POZYCJE POZABILANSOWE
Noty w tys.
półrocze / 2012 2011 półrocze / 2011
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe 22 624 25 392 18 666
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 22 624 25 392 18 666
udzielonych gwarancji i poręczeń 22 624 25 392 18 666
Inne (z tytułu) 49 319 50 601 76 409
faktoring 49 319 50 601 76 409
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 71 943 75 993 95 075

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Noty w tys.
półrocze / 2012 półrocze / 2011
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 1 853 613 1 440 417
od jednostek powiązanych 91 559 66 062
Przychody netto ze sprzedaży produktów 19 28 242 40 056
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 20 1 825 371 1 400 361
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 1 819 476 1 369 556
jednostkom powiązanym
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 21 28 196 39 919
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1 791 280 1 329 637
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 34 137 70 861
Koszty sprzedaży 21 14 345 17 388
Koszty ogólnego zarządu 21 7 649 6 940
Zysk (strata) ze sprzedaży 12 143 46 533
Pozostałe przychody operacyjne 1 195 2 836
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Dotacje
Inne przychody operacyjne 22 1 195 2 836
Pozostałe koszty operacyjne 4 116 8 756
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 13 15
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 420 7
Inne koszty operacyjne 23 3 683 8 734
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9 222 40 613
Przychody finansowe 24 23 850 14 447
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 13 040 13 688
od jednostek powiązanych 13 040 13 688
Odsetki, w tym: 482 758
od jednostek powiązanych 192 102
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne 10 328 1
Koszty finansowe 25 7 627 24 203
Odsetki w tym: 7 122 6 997
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne 505 17 206
Zysk (strata) z działalności gospodarczej 25 445 30 857
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Zysk (strata) brutto 25 445 30 857
Podatek dochodowy 26 2 484 3 436
część bieżąca 2 649 4 000
część odroczona -165 -564
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) netto 22 961 27 421
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 22 961 27 421
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 16 187 644 16 334 002
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 28 1,42 1,68
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
półrocze / 2012 2011 półrocze / 2011
Kapitał własny na początek okresu (BO) 290 744 256 940 256 940
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 290 744 256 940 256 940
Kapitał zakładowy na początek okresu 16 188 16 334 16 334
Zmiany kapitału zakładowego -146
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu) 146
umorzenia akcji (udziałów) 146
Kapitał zakładowy na koniec okresu 16 188 16 188 16 334
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu -838 -838
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu) 838
Akcje (udziały) własne na koniec okresu -838
Kapitał zapasowy na początek okresu 135 503 135 503 135 503
Zmiany kapitału zapasowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
Kapitał zapasowy na koniec okresu 135 503 135 503 135 503
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu -355
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu) 2 234 660
zwiększenie zabezpieczenia przepływów pieniężnych 2 234 660
zmniejszenia (z tytułu) 355
zbycia środków trwałych
rachunkowość zabezpieczeń 355
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 1 879 -355 660
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 105 249 65 980 65 980
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 34 158 39 269 39 961
zwiększenia (z tytułu) 34 158 39 961 39 961
podziału zysku z lat ubiegłych 34 158 39 961 39 961
zmniejszenia (z tytułu) 692
umorzenie akcji 692
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 139 407 105 249 105 941
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 34 158 39 961 39 961
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 34 158 39 961 39 961
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 34 158 39 961 39 961
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu) 34 158 39 961 39 961
dywidenda do wypłaty
zwiększenie kapitału rezerwowego 34 158 39 961 39 961
wypłata dywidendy
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
Wynik netto 22 961 34 159 27 421
zysk netto 22 961 34 159 27 421
strata netto
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 315 938 290 744 285 021
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 315 938 290 744 285 021

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
półrocze / 2012 półrocze / 2011
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto 22 961 27 421
Korekty razem -3 601 -43 682
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja 2 981 3 413
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 2 272 -274
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 5 408 4 904
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 13 15
Zmiana stanu rezerw 697 4 740
Zmiana stanu zapasów -35 991 -23 511
Zmiana stanu należności -83 855 -155 492
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 105 296 123 350
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -422 -827
Inne korekty
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 19 360 -16 261
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy 2 728 2 400
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 70 31
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym: 2 658 2 369
w jednostkach powiązanych 2 200 2 360
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 2 200 2 360
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach 458 9
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 458 9
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki 1 542 2 170
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 359 1 509
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym: 183 661
w jednostkach powiązanych 234
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe 234
w pozostałych jednostkach 183 427
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe 183 427
Inne wydatki inwestycyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 1 186 230
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy 14 049
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki 14 049
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
Wydatki 23 405 4 731
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek 17 997
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
Odsetki 5 408 4 731
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -23 405 9 318
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -2 859 -6 713
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -2 859 -6 713
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne na początek okresu 11 269 9 389
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 8 410 2 676
o ograniczonej możliwości dysponowania
Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności
d1oj4oh

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA
Plik Opis
H1 1213_Sprawozdanie Finansowe Jednostkowe FINAL.pdf Sprawozdanie Finansowe

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

d1oj4oh

Podziel się opinią

Share
d1oj4oh
d1oj4oh