Trwa ładowanie...
d313t24

ABC DATA S.A. - Raport roczny R 2013

ABC DATA S.A. - Raport roczny R 2013

Share
d313t24
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Sprawozdanie z całkowitych przychdów
Przychody ze sprzedaży 4 478 915 3 632 123 1 063 623 870 261
Zysk z działalności operacyjnej 52 932 39 525 12 570 9 470
Zysk przed opodatkowaniem 43 060 36 385 10 226 8 718
Zysk netto 39 422 30 565 9 362 7 323
Podstawowy zysk na jedną akcję (nie w tysiącach) 0,32 0,25 0,08 0,06
Średnia ważona ilość akcji zwykłych (w szt.) 123 888 000 123 504 000 123 888 000 123 504 000
Rozwodniony zysk na jedną akcję (nie w tysiącach) 0,32 0,25 0,08 0,06
Przepływy pieniężne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 19 046 61 583 4 523 14 755
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (2 892) (2 313) (687) (554)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (17 076) (57 740) (4 055) (13 835)
Przepływy pieniężne netto razem (922) 1 530 (219) 366
Bilans
Aktywa 863 601 849 726 208 237 207 848
Zobowiązania długoterminowe 818 20 626 197 5 045
Zobowiązania krótkoterminowe 610 270 586 460 147 152 143 452
Kapitał własny 252 513 242 640 60 888 59 351
Kapitał zakładowy 125 252 125 222 30 202 30 630
W wierszach od I do XI podano dane za okresy od 1.1.2013 do 31.12.2013 i od 1.1.2012 do 31.12.2012 odpowiednio. W wierszach od XII do XVI podano dane na dzień 31.12.2013 i 31.12.2012 odpowiednio Prezentowane powyżej wybrane jednostkowe dane finansowe: * ze sprawozdania z całkowitych dochodów oraz ze sprawozdania z przepływów pienieżnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku zostały przeliczone na euro według kursu średniego obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów ogłoszonych przez NBP na ostatni dzień miesiąca w danym roku, odpowiednio za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku po kursie 4,2110, a dla roku 2012 - po kursie 4,1736,* z bilansu zostały przeliczone według kursu średniego NBP obowiązującego na dzień 31 grudnia 2012 roku oraz na dzień 31 grudnia 2013 roku, które wynosiły odpowiednio 4,0882 i 4,1472.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
ABCDataListPrezesaJednostkowy_2013.pdf List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy Spółki
ABCDataSprawozdanieZarzadu_2013_Jednostkowe.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki
ABCDataFinansowe2013Jednostkowe.pdf Jednostkowe sprawozdanie finansowe ABC Data S.A. za rok 2013
ABCData2013Oswiadczeniejednostkowe.pdf Oświadczenie Zarządu
ABC Dataraportopinia2013jednostkowe.pdf Opinia i raport z badania sprawozdania jednostkowego przez niezależnego biegłego rewidenta

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d313t24

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | MSR/MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-17 | | | | | | | |
| | | ABC DATA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | ABC DATA S.A. | | Handel hurtowy (hah) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 03-230 | | Warszawa | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Daniszewska | | 14 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | +48 22 676 09 00 | | +48 22 614 16 16 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | ri@abcdata.eu | | www.abcdata.eu | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 5242617178 | | 141054682 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | Deloitte Polska Sp. z oograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., Warszawa, Al. Jana Pawła II 19, numer ewidencyjny KRBR 73 | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-17 Norbert Biedrzycki Prezes Zarządu
2014-03-17 Ilona Weiss Wiceprezes Zarządu
2014-03-17 Dobrosław Wereszko Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-17 Krystyna Cybulska Główna Księgowa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d313t24

Podziel się opinią

Share
d313t24
d313t24