Trwa ładowanie...
d16e068
espi

ABC DATA S.A. - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki (1/2013)

ABC DATA S.A. - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki (1/2013)

Share
d16e068

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ABC DATA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...] (Rozporządzenie) Zarząd ABC Data S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 7 stycznia 2013 r. do Spółki wpłynęło postanowienie o rejestracji w dniu 27 grudnia 2012 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (Sąd Rejestrowy) podwyższenia kapitału zakładowego ABC Data S.A. o kwotę 493.856,00 zł, do kwoty 125.222.164,00 zł. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji jest równa 125.222.164. Rejestracja dotyczyła podwyższenia kapitału zakładowego w związku z emisją 289 791 akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki o wartości nominalnej 1 zł każda oraz 204 065 akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki o wartości nominalnej 1 zł każda, emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie Uchwały Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 28 kwietnia 2008 r. zmienionej Uchwałą Nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 15 grudnia 2009 r. Jednocześnie, działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Emitent informuje, iż w związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Sąd Rejestrowy dokonał również rejestracji zmiany §7 ust. 1 Statutu Spółki. Dotychczasowe brzmienie §7 ust. 1 Statutu Spółki: "§ 7 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 124.728.308,00 (sto dwadzieścia cztery miliony siedemset dwadzieścia osiem tysięcy trzysta osiem) złoty i dzieli się na 124.728.308 (sto dwadzieścia cztery miliony siedemset dwadzieścia osiem tysięcy trzysta osiem) równe i niepodzielne akcje o wartości nominalnej po 1,- (jeden) złoty każda. Kwota wpłacona przed zarejestrowaniem na pokrycie kapitału zakładowego wynosi 125.000 (sto dwadzieścia pięć tysięcy) złotych. Akcje Spółki dzielą się na następujące serie: a) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o
kolejnych numerach od 000 001 (jeden) do 500 000 (pięćset tysięcy); b) 54.972.000 (pięćdziesiąt cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o kolejnych numerach od B 00 000 001 do B 54 972 000; c) 44.000.000 (czterdzieści cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o kolejnych numerach od C 00 000 001 do C 44 000 000; d) 2.878.869,00 (dwa miliony osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o kolejnych numerach od D 0 000 001 do D 2 878 869; e) 285.404 (dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o kolejnych numerach od E 000 001 do E 285 404; f) 92.035 (dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzydzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o kolejnych numerach od F 000 001 do F 092 035; g) 22.000.000 (dwadzieścia dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o kolejnych numerach od H 00 000 001 do H 22 000 000." Obecne brzmienie §7 ust.
1 Statutu Spółki: "§ 7 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 125.222.164,00 (sto dwadzieścia pięć milionów dwieście dwadzieścia dwa tysiące sto sześćdziesiąt cztery) złote i dzieli się na 125.222.164 (sto dwadzieścia pięć milionów dwieście dwadzieścia dwa tysiące sto sześćdziesiąt cztery) równe i niepodzielne akcje o wartości nominalnej po 1,- (jeden) złoty każda. Kwota wpłacona przed zarejestrowaniem na pokrycie kapitału zakładowego wynosi 125.000 (sto dwadzieścia pięć tysięcy) złotych. Akcje Spółki dzielą się na następujące serie: a) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o kolejnych numerach od 000 001 (jeden) do 500 000 (pięćset tysięcy); b) 54.972.000 (pięćdziesiąt cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o kolejnych numerach od B 00 000 001 do B 54 972 000; c) 44.000.000 (czterdzieści cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o kolejnych numerach od C 00 000 001 do C 44 000 000; d) 2.878.869,00 (dwa miliony osiemset
siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o kolejnych numerach od D 0 000 001 do D 2 878 869; e) 285.404 (dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o kolejnych numerach od E 000 001 do E 285 404; f) 296.100 (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o kolejnych numerach od F 000 001 do F 296 100; g) 289.791 (dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o kolejnych numerach od G 000 001 do G 289 791 h) 22.000.000 (dwadzieścia dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o kolejnych numerach od H 00 000 001 do H 22 000 000. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d16e068

| | | ABC DATA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ABC DATA S.A. | | Handel hurtowy (hah) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 03-230 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Daniszewska | | 14 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 6760900 | | 22 6141616 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | ri@abcdata.eu | | abcdata.eu | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5242617178 | | 141054682 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-07 Ilona Weiss Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych
2013-01-07 Tomasz Zatorski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d16e068

Podziel się opinią

Share
d16e068
d16e068