Trwa ładowanie...
d25zqs7
espi

ABC DATA S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

ABC DATA S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

Share
d25zqs7
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów
Przychody ze sprzedaży 4 822 468 3 693 072 1 145 207 884 865
Zysk z działalności operacyjnej 77 158 55 554 18 323 13 311
Zysk przed opodatkowaniem 68 022 44 173 16 153 10 584
Zysk netto z działalności kontynuowanej 59 135 35 215 14 043 8 438
Podstawowy zysk na jedną akcję z działalności kontynuowanej (nie w tysiącach) 0,48 0,29 0,11 0,07
Średnia ważona ilość akcji zwykłych (w szt.) 123 888 000 123 504 000 123 888 000 123 504 000
Rozwodniony zysk z działalności kontynuowanej na jedną akcję (nie w tysiącach) 0,48 0,28 0,11 0,07
Działalność zaniechana
Strata netto z działalności zaniechanej 50 (4 141) 12 (992)
Zysk netto 59 185 31 074 14 055 7 445
Podstawowy zysk na jedną akcję (nie w tysiącach) 0,48 0,25 0,11 0,06
Rozwodniony zysk na jedną akcję (nie w tysiącach) 0,48 0,25 0,11 0,06
Skonsolidowane przepływy pieniężne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 36 378 73 682 8 639 17 654
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 194) (1 826) (284) (438)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (31 869) (67 587) (7 568) (16 194)
Przepływy pieniężne netto razem 3 315 4 269 787 1 022
Skonsolidowany bilans
Aktywa 916 521 896 407 220 998 219 267
Zobowiązania długoterminowe 901 20 666 217 5 055
Zobowiązania krótkoterminowe 599 908 587 483 144 654 143 702
Kapitał własny 315 712 288 258 76 127 70 510
Kapitał zakładowy 125 252 125 222 30 202 30 630
W wierszach od I do XV podano dane za okresy od 1.1.2013 do 31.12.2013 i od 1.1.2012 do 31.12.2012 odpowiednio. W wierszach od XII do XVI podano dane na dzień 31.12.2013 i 31.12.2012 odpowiednio Prezentowane powyżej wybrane skonsolidowane dane finansowe: * ze sprawozdania z całkowitych dochodów oraz ze sprawozdania z przepływów pienieżnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku zostały przeliczone na euro według kursu średniego obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów ogłoszonych przez NBP na ostatni dzień miesiąca w danym roku, odpowiednio za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku po kursie 4,2110, a dla roku 2012 - po kursie 4,1736,* z bilansu zostały przeliczone według kursu średniego NBP obowiązującego na dzień 31 grudnia 2012 roku oraz na dzień 31 grudnia 2013 roku, które wynosiły odpowiednio 4,0882 i 4,1472.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
ABCDataListPrezesaSkonsolidowany_2013.pdf List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy Spółki
ABCDataSprawozdanieZarzadu_2013_Skonsolidowane.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABC Data
ABCDataFinansowe2013Skonsolidowane.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe ABC Data S.A. za rok 2013
ABCData2013Oswiadczenieskonsolidowane.pdf Oświadczenie Zarządu
ABC Dataraportopinia2013skonsolidowane.pdf Opinia i raport z badania sprawozdania skonsolidowanego przez niezależnego biegłego rewidenta

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d25zqs7

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR/MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-17 | | | | | | | |
| | | ABC DATA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | ABC DATA S.A. | | Handel hurtowy (hah) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 03-230 | | Warszawa | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Daniszewska | | 14 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | +48 22 676 09 00 | | +48 22 614 16 16 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | ri@abcdata.eu | | www.abcdata.eu | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 5242617178 | | 141054682 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | Deloitte Polska Sp. z oograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., Warszawa, Al. Jana Pawła II 19, numer ewidencyjny KRBR 73 | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-17 Norbert Biedrzycki Prezes Zarządu
2014-03-17 Ilona Weiss Wiceprezes Zarządu
2014-03-17 Dobrosław Wereszko Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-17 Krystyna Cybulska Główna Księgowa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d25zqs7

Podziel się opinią

Share
d25zqs7
d25zqs7