Trwa ładowanie...
d196h5r

ABC DATA S.A. - Wniesienie aportu do spółki zależnej (51/2011)

ABC DATA S.A. - Wniesienie aportu do spółki zależnej (51/2011)

Share
d196h5r

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 51 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ABC DATA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wniesienie aportu do spółki zależnej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ABC Data S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 25 listopada 2011 r. Emitent zawarł ze spółką zależną Rosetta Sp. z o.o. (Rosetta, Spółka Zależna) umowę wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, jako wkładu niepieniężnego, na podstawie której Spółka przeniosła z dniem 25 listopada 2011 r. na Spółkę Zależną, tytułem wkładu niepieniężnego na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Rosetta, zorganizowaną część prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa stanowiącą organizacyjnie i finansowo wyodrębniony zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczony do prowadzenia działalności marketingowej, zorganizowany w formie oddziału Spółki (Przedmiot Aportu). Wartość rynkowa Przedmiotu Aportu wynosi 121.200.000 zł. W skład Przedmiotu Aportu wchodzą m.in. na znaki towarowe wskazane w treści raportu bieżącego nr 47/2011 z dnia 4 listopada 2011 r., majątek trwały, wyposażenie, środki pieniężne, prawa i obowiązki wynikające z wszelkich umów, porozumień, ofert, zleceń i
innych czynności prawnych związanych z prowadzeniem oddziału Spółki stanowiącego Przedmiot Aportu. W zamian za wniesiony Przedmiot Aportu Spółka objęła 2.424.000 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Zależnej. Udziały zostały objęte po cenie równej wartości nominalnej. Łączna wartość objętych przez Spółkę udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Rosetta wynosi 121.200.000 zł. W wyniku objęcia przedmiotowych udziałów, Spółka będzie posiadać 2.424.100 udziałów, co będzie stanowiło 100% w kapitale zakładowym Spółki Zależnej i 100% w ogólnej liczbie głosów. Wniesienie aportu do Rosetta ma na celu przeprowadzenie reorganizacji Grupy Kapitałowej ABC Data poprzez rozdzielenie przedmiotu podstawowej działalności ABC Data S.A. od działalności w zakresie zarządzania znakami towarowymi i innymi składnikami majątkowymi, w tym innymi wartościami niematerialnymi oraz wykonywania zadań z zakresu marketingu, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 47/2011 z dnia
2011 r. Rosetta, jako jednostka zależna, jest podmiotem powiązanym z Emitentem. Rosetta planuje kontynuować dotychczasowy sposób wykorzystania nabytych od Emitenta aktywów w szczególności poprzez: - zarządzanie znakami towarowymi, udzieleniem licencji, odnawianiem licencji na korzystanie ze znaków towarowych oraz prowadzenia rozliczeń z tego tytułu, - prowadzenie nadzoru na wykorzystaniem znaków towarowych , - ochronę prawn istniejących znaków towarowych, - podejmowanie działań mających na celu promowanie znaków towarowych i zwiększenie ich wartości rynkowej, - promowanie działań mających na celu promowanie produktów znajdujących się w ofercie ABC Data oraz usług oferowanych przez Emitenta, - nadzór i administrację nad działaniami marketingowymi realizowanymi przez spółki z Grupy ABC Data w Czechach, na Słowacji i na Litwie, - podejmowanie działań mających na celu umocnienie wizerunku Emitenta, - wsparcie kluczowych klientów spółek z ABC Data w zakresie promocji oferowanych produktów realizowanego poprzez
organizację dedykowanych kampanii reklamowych lub produkcję i dostarczenia materiałów marketingowych. Na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w transakcji, o której mowa powyżej Spółka uzyskała zgodę odpowiednio Rady Nadzorczej ABC Data S.A. w dniu 24 listopada 2011 r. oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. w dniu 25 listopada 2011 r. Z uwagi na fakt, iż kryterium uznania umów za znaczące w Spółce stanowi wartość 10% wartości przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych, zawarta umowa nie spełnia kryterium uznania za znaczącą, jednak aktywa stanowiące Przedmiot Aportu spełniają kryterium uznania za aktywa znaczące, które to kryterium w Spółce stanowi wartość 10% kapitałów własnych. Szczegółowa podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...] , | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d196h5r

| | | ABC DATA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ABC DATA S.A. | | Informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 03-230 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Daniszewska | | 14 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22-6760999 | | 22-6141616 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | ri@abcdata.com.pl | | www.abcdata.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 524-26-17-178 | | 141054682 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-25 Michał Rumiński Prezez Zarządu Michał Rumiński
2011-11-25 Tomasz Zatorski Członek Zarządu Tomasz Zatorski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d196h5r

Podziel się opinią

Share
d196h5r
d196h5r