Trwa ładowanie...
d3ilbvn

ABM SOLID S.A. - Podpisanie znaczącej umowy. (1/2011)

ABM SOLID S.A. - Podpisanie znaczącej umowy. (1/2011)

Share
d3ilbvn

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-11 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ABM SOLID S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie znaczącej umowy. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ABM SOLID S.A. działając jako Lider Konsorcjum powziął w dniu dzisiejszym wiadomość o podpisaniu trzech porozumień wykonawczych z ABM SILESIA z siedzibą w Jaworznie działającym jako Partner Konsorcjum.Łączna wartość porozumień wykonawczych wynosi 21 507 435,99 zł netto z czego największą umową jest umowa z dnia 1 grudnia 2010 roku.Przedmiotem umowy z dnia 1 grudnia 2010 roku jest kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Żorach, kontrakt nr 7: Budowa sieci wod-kan. w dzielnicy Rowień i części dzielnicy Zachód w Żorach-Obszar Północny Zachód-zad. I".Wartość podpisanej umowy wynosi 11 946 293,03 zł netto.Termin zakończenia?25 lipca 2013 roku.Kary umowne:Strony ponoszą solidarnie odpowiedzialność z tytułu kar i gwarancji wynikających z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Liderem Konsorcjum.Pozostałe postanowienia umowy nie odbiegają od typowych uregulowań tego rodzaju umów.Umowa została uznana za znaczącą ze względu na wartość umowy, która przekracza 10 % wartości kapitałów własnych
Emitenta według bilansu opublikowanego za III kwartał 2010 roku.Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19-02-2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitenta papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ilbvn

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-11 Witold Starakiewicz Wiceprezes Zarządu
2011-01-11 Sabina Kozłowska Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ilbvn

Podziel się opinią

Share
d3ilbvn
d3ilbvn