Trwa ładowanie...
d4mpydu
espi

ABM SOLID S.A. - Wszczęcie postępowania przed Sądem. (39/2014)

ABM SOLID S.A. - Wszczęcie postępowania przed Sądem. (39/2014)
Share
d4mpydu

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 39 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-20 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ABM SOLID S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Wszczęcie postępowania przed Sądem. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ABM SOLID S.A. w upadłości układowej informuje, że w dniu 20 listopada 2014 roku otrzymał zawiadomienie ustanowionego w sprawie pełnomocnika o wszczęciu postępowania (złożeniu pozwu o zapłatę) w dniu 15 listopada 2014 roku przed Sądem Okręgowym w Warszawie XVI Wydział Gospodarczy w sprawie z powództwa spółki przeciwko Bankowi Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem postępowania jest zasądzenie od Pozwanego (Banku Millennium S.A.) na rzecz Powoda (ABM SOLID S.A. w upadłości układowej) kwoty 51.254.188,48 zł wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia złożenia pozwu do dnia zapłaty ? w tym kwoty 36.254.188,89 zł tytułem zwrotu nienależnego świadczenia oraz kwoty 15.000.000 zł ? tytułem odszkodowania z powodu utraty wartości spółki powodowej; Stanowisko Emitenta: Niniejsze roszczenie jest konsekwencją dotychczasowego stanowiska Emitenta w prowadzonym procesie przed Sądem Okręgowym w Warszawie, gdzie w ocenie Emitenta dotychczasowe postępowanie dowodowe wykazało, iż przedmiotowe
transakcje na instrumentach pochodnych nie mogły zostać zawarte z bankiem w oparciu o podpisaną w dniu 4 czerwca 2008 roku umowę ramową. Spółka podnosi również zarzuty co do wprowadzenia w błąd, jak również inne zarzuty natury materialno ? formalnej, skutkującej niezasadnością wysuwanego przez bank roszczenia finansowego. Wobec powyższego Zarząd Emitenta podjął decyzję o wystąpieniu na drogę postępowania sądowego domagając się zwrotu nienależnie pobranych przez Bank kwot oraz zapłatę odszkodowania za straty poniesione w wyniku nielojalnego postepowania Banku wobec klienta. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt.8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19-02-2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitenta papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ABM SOLID SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości układowej
(pełna nazwa emitenta)
ABM SOLID S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
33-100 Tarnów
(kod pocztowy) (miejscowość)
Bartla 3
(ulica) (numer)
014 6260207 014 6224551
(telefon) (fax)
office@abmsolid.eu www.abmsolid.eu
(e-mail) (www)
8730005511 850021886
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-20 Marek Pawlik Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4mpydu

Podziel się opinią

Share
d4mpydu
d4mpydu