Trwa ładowanie...
d2ebm4b
d2ebm4b
espi

AC S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AC S.A. (12/2014)

AC S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AC S.A. (12/2014)
Share
d2ebm4b

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2014 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-04-03 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | AC S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AC S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd AC Spółki Akcyjnej z siedzibą w Białymstoku: I. Na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej "KSH") oraz art. 15 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczaje Walne Zgromadzenie na 7 maja 2014 roku na godz. 11:00, w siedzibie Spółki w Białymstoku przy ul. 42 Pułku Piechoty 50, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2013 r. oraz sprawozdania Zarządu AC Spółki Akcyjnej z działalności Spółki. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej z wyników oceny sprawozdania finansowego za 2013 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu AC Spółki Akcyjnej dotyczących podziału zysku Spółki za rok 2013. 8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej AC
Spółki Akcyjnej w 2013 r. oraz przedstawionej przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki. 9. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2013 r. i sprawozdania Zarządu AC Spółki Akcyjnej z działalności Spółki. 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2013 r. 11. Udzielenie poszczególnym członkom Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej, tj. Panu Piotrowi Laskowskiemu, Panu Anatolowi Timoszuk, Panu Tomaszowi Markowi Krysztofiak, Panu Arturowi Jarosławowi Laskowskiemu i Panu Zenonowi Andrzejowi Mierzejewskiemu, absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2013 r. 12. Udzielenie poszczególnym członkom Zarządu AC Spółki Akcyjnej, tj. Pani Katarzynie Rutkowskiej i Panu Piotrowi Marcinkowskiemu, absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2013 r. 13. Zamknięcie obrad. Treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, dokonanego zgodnie z art. 402(2) k.s.h. oraz szczegółowe warunki uczestnictwa znajdują się w załączniku do niniejszego raportu. II. Podaje do publicznej wiadomości
treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ AC S.A.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AC S.A., dokonanego zgodnie z art. 402(2) k.s.h. oraz szczegółowe warunki uczestnictwa | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał ZWZ AC S.A.pdf | Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AC S.A. | | | | | | | | | |
| | Sprawozdanie RN z wyników oceny sprawozdań za 2013.pdf | Sprawozdanie RN z wyników oceny sprawozdań za rok 2013 | | | | | | | | | |
| | Zwięzła ocena sytuacji spółki za 2013.pdf | Zwięzła ocena sytuacji spółki za rok 2013 | | | | | | | | | |
| | Sprawozdanie z działalności RN za 2013.pdf | Sprawozdanie z działalności RN za 2013 | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

AC SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
AC S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
15-181 Białystok
(kod pocztowy) (miejscowość)
42 Pułku Piechoty 50
(ulica) (numer)
85 743 81 00 85 653 93 83
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
966-13-19-418 050643816
(NIP) (REGON)
d2ebm4b

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-03 Katarzyna Rutkowska Prezes Zarządu
2014-04-03 Piotr Marcinkowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2ebm4b

Podziel się opinią

Share
d2ebm4b
d2ebm4b