Trwa ładowanie...
d2rrli6

AD.DRĄGOWSKI S.A. - Raport kwartalny SA-Q 4/2012

AD.DRĄGOWSKI S.A. - Raport kwartalny SA-Q 4/2012

Share
d2rrli6
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 15 248 15 481 3 653 3 739
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 418 824 -579 199
Zysk (strata) brutto -3 196 557 -766 135
Zysk (strata) netto -3 205 404 -768 98
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 944 -6 947 226 -1 678
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 23 -1 752 6 -423
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 602 4 627 -384 1 118
Przepływy pieniężne netto, razem -635 -4 072 -152 -984
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 22 358 26 836 5 469 6 076
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 4 544 5 583 1 111 1 264
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0 0 0 0
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 4 498 5 516 1 100 1 249
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 17 814 21 253 4 357 4 812
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 18 450 18 450 4 513 4 177
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 9 780 9 780 9 780 9 780
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,33 0,04 -0,08 0,01
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,33 0,04 -0,08 0,01
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,96 1,15 0,24 1,15
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,96 1,15 0,24 1,15
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
Wybrane dane finansowe zostały przeliczone na EURO:dla przeliczenia danych bilansowych na dzień 31.12.2012 r. po średnim kursie EURO ustalonym przez NBP na ten dzień tj. 4,0882 PLN/EURdla przeliczenia danych bilansowych na dzień 31.12.2011 r. po średnim kursie EURO ustalonym przez NBP na ten dzień tj. 4,4168 PLN/EURdla przeliczenia danych rachunku zysków i strat i rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01.01.-31.12.2012 r. po kursie EURO ustalonym przez NBP, obliczonym jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w tym okresie tj. 4,1736 PLN/EURdla przeliczenia danych rachunku zysków i strat i rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01.01.-31.12.2011 r. po kursie EURO ustalonym przez NBP, obliczonym jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w tym okresie tj. 4,1401 PLN/EUR
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2012 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | | | | | | | | | | | | | | |
| | za | 4 | kwartał roku obrotowego | | 2012 | obejmujący okres | od 2012-10-01 do 2012-12-31 | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2013-02-28 | | | | | | | |
| | | AD.DRĄGOWSKI SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | AD.DRĄGOWSKI S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | |
| | | 00-924 | | Warszawa | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Kopernika | | 36/40 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 22 827 90 83 | | 22 827 99 50 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | ad@dragowski.pl | | www.dragowski.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 526-030-09-48 | | 012594154 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |

d2rrli6

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

POZOSTAŁE INFORMACJE
"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-28 Lech Drągowski Prezes Zarządu
2013-02-28 Danuta Grelewicz-Pogórska Członek Zarządu
2013-02-28 Bogumiła Stańczak Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
2279652316666066

BILANS
w tys.
stan na 2012-12-31 koniec kwartału / 2012 stan na 2012-09-30 koniec poprz. kwartału / 2012 stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011
AKTYWA
Aktywa trwałe 10 960 11 007 11 147 9 705
Wartości niematerialne i prawne, w tym: 10 255 10 289 10 394 9 510
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe 163 164 178 183
Należności długoterminowe 0 0 0 0
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe 542 542 563 0
Nieruchomości 542 542 563 0
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0 12 12 12
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 12 12 12
Inne rozliczenia międzyokresowe
Aktywa obrotowe 11 398 13 755 15 689 16 019
Zapasy 9 549 11 430 12 184 12 278
Należności krótkoterminowe 239 589 1 401 1 491
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek 239 589 1 401 1 491
Inwestycje krótkoterminowe 1 341 1 322 1 855 1 511
Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 341 1 322 1 855 1 511
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 341 1 322 1 855 1 511
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 269 413 249 740
A k t y w a r a z e m 22 358 24 762 26 836 25 724
PASYWA
Kapitał własny 17 814 19 354 21 253 21 049
Kapitał zakładowy 18 450 18 450 18 450 18 450
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) -234 -234 0 0
Kapitał zapasowy 2 403 2 403 2 988 2 988
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe 400 400 0 0
Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 -588 -588
Zysk (strata) netto -3 205 -1 665 404 199
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 4 544 5 408 5 583 4 675
Rezerwy na zobowiązania 0 63 66 63
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0 3 0
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
długoterminowa
krótkoterminowa
Pozostałe rezerwy 0 63 63 63
długoterminowe
krótkoterminowe 0 63 63 63
Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek
Zobowiązania krótkoterminowe 4 498 5 344 5 516 4 612
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek 4 498 5 344 5 516 4 612
Fundusze specjalne
Rozliczenia międzyokresowe 47 0 0 0
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe
długoterminowe
krótkoterminowe 47 0 0 0
P a s y w a r a z e m 22 358 24 762 26 836 25 724
Wartość księgowa 17 814 19 354 21 253 21 049
Liczba akcji (w szt.) 18 450 18 450 18 450 18 450
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,96 1,05 1,15 1,14
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 18 450 18 450 18 450 18 450
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,96 1,05 1,15 1,14
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2012-12-31 koniec kwartału / 2012 stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
4 kwartał/2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-31 4 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał / 2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31 4 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 3 400 15 248 4 901 15 481
od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży produktów 748 3 373 935 3 811
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 2 653 11 875 3 966 11 670
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 4 072 14 092 3 969 12 948
jednostkom powiązanym
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 791 2 952 376 2 243
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 3 281 11 140 3 594 10 705
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży -672 1 156 931 2 533
Koszty sprzedaży 291 1 023 239 393
Koszty ogólnego zarządu 586 1 623 319 1 396
Zysk (strata) ze sprzedaży -1 548 -1 489 373 744
Pozostałe przychody operacyjne 191 297 20 205
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Dotacje
Inne przychody operacyjne 191 297 20 205
Pozostałe koszty operacyjne 30 1 226 4 126
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 5
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 604
Inne koszty operacyjne 30 622 4 121
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 387 -2 418 388 824
Przychody finansowe 11 38 26 89
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
Odsetki, w tym: 11 38 26 89
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne
Koszty finansowe 152 817 163 356
Odsetki w tym: 137 504 148 327
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne 15 313 15 29
Zysk (strata) z działalności gospodarczej -1 528 -3 197 252 557
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 1
Zyski nadzwyczajne 1
Straty nadzwyczajne
Zysk (strata) brutto -1 528 -3 196 252 557
Podatek dochodowy 9 9 153 153
część bieżąca 76 76
część odroczona 9 9 77 77
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) netto -1 537 -3 205 99 404
Zysk (strata) netto (zannualizowany)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
4 kwartał / 2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-31 4 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 rok 2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31
Kapitał własny na początek okresu (BO) 21 253 21 253 20 849 20 849
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 21 253 21 253 20 849 20 849
Kapitał zakładowy na początek okresu 18 450 18 450 18 450 18 450
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu 18 450 18 450 18 450 18 450
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu -234 0 0 0
Zmiany akcji (udziałów) własnych -234
zwiększenia (z tytułu) -234
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu -234 -234 0 0
Kapitał zapasowy na początek okresu 2 403 2 988 2 988 2 988
Zmiany kapitału zapasowego -584
zwiększenia (z tytułu) 404
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 404
zmniejszenia (z tytułu) 988
pokrycia straty 588
przekazanie na kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych 400
Kapitał zapasowy na koniec okresu 2 403 2 403 2 988 2 988
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 400 0 0 0
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 400 0
zwiększenia (z tytułu) 400
akcje własne 400
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 400 400 0 0
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0 -184 -588 -588
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 404 37 37
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 404 37 37
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu) 0 404 37 37
przeznaczone na kapitał zapasowy 0 404
przeznaczone na pokrycie straty z lat ubiegłych 0 37 37
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 -625 -625
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 -588 -625 -625
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu) 0 -588 37 37
pokrycie straty z kapitału zapasowego
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 -588 -588
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 -588 -588
Wynik netto -1 537 -3 205 99 404
zysk netto 0 0 99 404
strata netto -1 537 -3 205 0 0
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 19 482 17 814 20 948 21 253
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
4 kwartał / 2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-31 4 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał / 2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31 4 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto -1 537 -3 205 99 404
Korekty razem 2 465 4 150 871 -7 351
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja 44 170 30 118
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 -121 15 15
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 137 471 0 0
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 0 0 0
Zmiana stanu rezerw -63 -66 3 -174
Zmiana stanu zapasów 1 881 2 634 94 -7 379
Zmiana stanu należności 350 1 162 90 183
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -71 -152 148 -245
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 197 33 491 129
Inne korekty -10 20 0 0
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 928 944 969 -6 947
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy 11 38 11 74
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym: 11 38 11 74
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach 11 38 11 74
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki 11 38 11 74
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki 10 15 1 777 1 826
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 10 15 1 215 1 263
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 563 563
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 2 23 -1 766 -1 752
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy 614 4 339 1 314 5 355
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki 614 4 339 1 302 5 280
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe 12 75
Wydatki 1 525 5 942 173 728
Nabycie akcji (udziałów) własnych 234
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek 1 387 5 204 0 362
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
Odsetki 137 471 150 344
Inne wydatki finansowe 33 23 23
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -911 -1 602 1 141 4 627
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 19 -635 344 -4 072
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 19 -635 344 -4 072
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 -121 15 15
Środki pieniężne na początek okresu 1 322 1 976 1 496 5 912
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 1 341 1 341 1 855 1 855
o ograniczonej możliwości dysponowania
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA
"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis
INFORMACJA DODATKOWA za IV Kwartał 2012 r.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

d2rrli6

Podziel się opinią

Share
d2rrli6
d2rrli6