Trwa ładowanie...
d3yan1a

AD.DRĄGOWSKI S.A. - Ustalenie daty pierwszego notowania papierów wartościowych po asymilacji papi...

AD.DRĄGOWSKI S.A. - Ustalenie daty pierwszego notowania papierów wartościowych po asymilacji papierów wartościowych, wprowadzanych do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych, z papierami wartościowymi będącymi już przedmiotem obrotu na tym rynku. (7/2011)

Share
d3yan1a

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | AD.DRĄGOWSKI S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ustalenie daty pierwszego notowania papierów wartościowych po asymilacji papierów wartościowych, wprowadzanych do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych, z papierami wartościowymi będącymi już przedmiotem obrotu na tym rynku. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o tym, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął Uchwałę Nr 41/2011 z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie wyznaczenia ostatniego dnia notowania na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. następującej treści:" § 1Na podstawie § 44 Rozdziału I Szczegółowych zasad Obrotu Giełdowego, Zarząd Giełdy wyznacza na 13 stycznia 2011 r. dzień ostatniego notowania 6.000.000 (sześciu milionów) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLADDRG00098".§ 2Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."oraz Uchwałę Nr 42/2011 z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. następującej treści:" § 1Zarząd Giełdy
stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku równoległym dopuszczonych jest 6.000.000 (sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.§ 2Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 14 stycznia 2011 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym akcje spółki AD.DRĄGOWSKI S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 14 stycznia 2011 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLADDRG00015".§ 3Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."Podstawa prawna:§ 34 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3yan1a

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-12 Bogumiła Stańczak Wiceprezes Zarządu
2011-01-12 Danuta Grelewicz-Pogórska Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3yan1a

Podziel się opinią

Share
d3yan1a
d3yan1a