Trwa ładowanie...
d2sk3he
espi

ADV.PL - Zmiana uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego ...

ADV.PL - Zmiana uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego (17/2013)
Share
d2sk3he

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 17 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-27 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ADV.PL | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Grupa SMT S.A. z siedzibą w Gdyni ("Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2013 z dnia 15 lutego 2013 roku, informuje, że w dniu 27 lutego 2013 roku podjął w formie aktu notarialnego uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 1 Zarządu Emitenta z dnia 14 lutego 2013 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii E oraz wyłączenia prawa poboru akcji serii E. W treści powyższej uchwały zmieniona została kwota, o którą podwyższony zostanie kapitał zakładowy Emitenta oraz ilość akcji serii E emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego. W związku z powyższą zmianą kapitał zakładowy Emitenta zostanie podwyższony o kwotę 63 554,30 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt cztery złote i trzydzieści groszy) w drodze emisji 635 543 (słownie: sześćset trzydzieści pięć tysięcy pięćset czterdzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,1 zł (słownie: dziesięć groszy) każda i
cenie emisyjnej wynoszącej 12,22 zł (słownie: dwanaście złotych i dwadzieścia dwa grosze) za akcję. Wszystkie akcje serii E zostaną zaoferowane w ramach subskrypcji prywatnej dotychczasowym akcjonariuszom dwóch spółek zależnych Emitenta: Codemedia S.A. z siedzibą w Warszawie zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000368274 oraz SMT Software S.A. z siedzibą we Wrocławiu zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000332508 i zostaną pokryte w całości wkładami niepieniężnymi w postaci akcji wyżej wymienionych spółek zależnych Emitenta. Zawarcie umów objęcia akcji nastąpi w terminie do dnia 28 lutego 2013 roku. Akcje serii E zostaną pokryte przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w Krajowym Rejestrze Sądowym i będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zmianami). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

GRUPA ADV S.A.
(pełna nazwa emitenta)
ADV.PL Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
81-368 Gdynia
(kod pocztowy) (miejscowość)
Świętojańska 9/4
(ulica) (numer)
58 669 52 62 58 669 52 60
(telefon) (fax)
ir@grupa-adv.pl www.grupa-adv.pl
(e-mail) (www)
583-26-22-565 191845930
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-27 kamila karpinska członek zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2sk3he

Podziel się opinią

Share
d2sk3he
d2sk3he