Trwa ładowanie...
d2jubch

ADVADIS S.A. - Aneks nr 1 do Ugody z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. (2/2013)

ADVADIS S.A. - Aneks nr 1 do Ugody z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. (2/2013)

Share
d2jubch

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ADVADIS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Aneks nr 1 do Ugody z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ADVADIS S.A. w upadłości układowej (dalej: "Spółka", "Emitent" ) informuje, że w dniu 31 stycznia 2013 roku Spółka otrzymała podpisany Aneks nr 1 z dnia 29 stycznia 2013 roku do Ugody z dnia 20 lipca 2012 roku (o zawarciu której Emitent informował raportem bieżącym z dnia 23 lipca 2012 roku) - dalej: "Aneks", zawarty z Bankiem Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: "Bank"). Zgodnie z Aneksem - w celu zapewnienia wykonania zobowiązań wynikających z zawartej pomiędzy Bankiem a Spółką umowy kredytu w rachunku bieżącym z dnia 16 marca 2010 roku (o wypowiedzeniu której Emitent informował raportem bieżącym nr 43/2011 z dnia 17 października 2011 roku) - Spółka zobowiązuje się do spłaty: 1.zadłużenia z tytułu kapitału wymagalnego w kwocie 10.584.199,66 zł według następującego harmonogramu: - 66 rat miesięcznych w wysokości 40.091,67 zł każda, płatnych ostatniego dnia każdego kolejnego miesiąca w okresie od czerwca 2013 r. do listopada 2018 r., z zastrzeżeniem, że okres
spłaty kapitału wymagalnego nie może rozpocząć się później niż od ostatniego dnia miesiąca, w którym nastąpiło uprawomocnienie się postanowienia Sądu Rejonowego Katowice - Wschód w Katowicach X Wydział Gospodarczy o zatwierdzeniu układu Emitenta z wierzycielami; - kwota 7.938.149,65 zł, płatna w dniu 30 grudnia 2018 roku. 2. odsetek w kwocie 495.883,90 zł, płatnych w dniu 30 grudnia 2018 roku. Powyższa wartość Aneksu przekracza 10% wartości przychodów ze Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych, co stanowi kryterium do uznania Aneksu za znaczący. Ponadto zgodnie z Ugodą, Bank z chwilą otrzymania ostatniej płatności - pod warunkiem całkowitego i terminowego wywiązania się Emitenta ze zobowiązania spłaty zadłużenia, odsetek bieżących, wszystkich kosztów i prowizji naliczonych w okresie obowiązywania Ugody - zwalnia Spółkę z dodatkowego długu w kwocie 247.941,95 zł z tytułu części odsetek. Warunki zawartego Aneksu nie przewidują kar umownych. Pozostałe warunki nie odbiegają od standardów
rynkowych w umowach tego typu. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2jubch

| | | ADVADIS SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ADVADIS S.A. | | Spożywczy (spo) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 31-223 | | Kraków | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Henryka Pachońskiego | | 5 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 12 4158773 | | 12 4158961 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | zarzad@advadis.com | | www.advadis.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6761006781 | | 350742124 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-01 Adam Brodowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2jubch

Podziel się opinią

Share
d2jubch
d2jubch