Trwa ładowanie...
d3w1fnj
espi

AGORA - Informacja o powołaniu członka Rady Nadzorczej Agory S.A . (22/2014)

AGORA - Informacja o powołaniu członka Rady Nadzorczej Agory S.A . (22/2014)
Share
d3w1fnj

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 22 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-06-24 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | AGORA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Informacja o powołaniu członka Rady Nadzorczej Agory S.A . | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Agory SA z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, że w związku z rezygnacją Pani Heleny Łuczywo z funkcji członka Rady Nadzorczej, uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 czerwca 2014 roku na członka Rady Nadzorczej powołana została Pani Wanda Rapaczynski. Wanda Rapaczynski Związana z Agorą niemal od początku jej istnienia, w latach 1998-2007 oraz w okresie od 28 czerwca 2013 roku do 12 marca 2014 roku pełniła funkcję prezesa zarządu. Pod jej przywództwem Agora wyrosła na jedną z największych i najbardziej znanych spółek medialnych w Europie Środkowo-Wschodniej. Po zaprzestaniu pełnienia funkcji prezesa zarządu w 2007 roku pozostała z nią związana jako doradca rady nadzorczej spółki do momentu jej powołania do składu organu nadzorczego. W latach 2009 - 2013 członek rady nadzorczej Spółki. Reprezentowała Agorę w European Publishers Council i w Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych LEWIATAN, gdzie pełniła funkcję członka rady głównej oraz członka rady nadzorczej Polskiego Związku
Pracodawców Prywatnych Mediów i Reklamy. W latach 1984-1992 kierowała działem rozwoju nowych produktów w Citibank NA w Nowym Jorku. Wcześniej przez dwa lata była dyrektorem projektu badawczego na wydziale psychologii Yale University, a w latach 1977-1979 pracownikiem naukowym Educational Testing Service w Princeton, New Jersey. Karierę zawodową zaczynała jako wykładowca psychologii na uniwersytetach w Nowym Jorku i Connecticut. Od 2008 roku jest członkiem Rady Nadzorczej Adecco S.A., szwajcarskiej spółki giełdowej o międzynarodowym zasięgu, zajmującej się działalnością rekrutacyjną.Ponadto zasiada w Radzie Central European University w Budapeszcie, gdzie kieruje Komisją ds. Audytu. Była wieloletnim członkiem International Advisory Council w Brookings Institution w Waszyngtonie. Od 2002 roku należy do Polskiej Grupy w Trilateral Commission. Powyższa działalność nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki. Wanda Rapaczynski jest laureatką licznych nagród i wyróżnień. W rankingu "Financial Times" -
25 najbardziej wpływowych kobiet biznesu (Europe's Top 25 Women in Business) w październiku 2006 roku zajęła 5 miejsce, w 2005 roku uplasowała się na 7 miejscu, a rok wcześniej na 8 miejscu. Została dwukrotne wyróżniona w rankingach "Wall Street Journal Europe": w marcu 2002 roku jako jedna z 25 kobiet biznesu w Europie, a rok wcześniej jako jedna z 30 najbardziej wpływowych kobiet w Europie. W rankingu tygodnika "Business Week" opublikowanym w czerwcu 2001 roku znalazła się na liście 50 Stars of Europe. Urodzona w 1947 roku. W 1977 roku otrzymała tytuł doktora psychologii City University of New York. Absolwentka Yale University, School of Organization and Management, gdzie w 1984 roku uzyskała tytuł Master of Private & Public Management. Pani Wanda Rapaczynski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sądowy. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | Information on the appointment of member of the Agora's Supervisory Board The Management Board of Agora SA with its registered seat in Warsaw ("The Company") hereby informs that due to resignation of Mrs. Helena Luczywo from her participation in the Supervisory Board of the Company, Mrs. Wanda Rapaczynski was appointed the member of the Company's Supervisory Board on the basis of the resolutions of the Annual General Meeting of June 24, 2014. Wanda Rapaczynski Associated with the Company almost since its inception. In 1998-2007 and from June 28, 2013 to March 12, 2014 served as the CEO of the management board. Under her leadership, Agora grew into one of the largest and most well-known media companies in Central and Eastern Europe. After resignation from the function of the Company's CEO she remained associated with Agora, as an advisor to the supervisory board until her appointment to the supervisory body. In 2009-2013 she was member of the supervisory board. She represented Agora in the European
Publishers Council and the Polish Confederation of Private Employers, where she was a member of the main board and a member of the supervisory board of the Polish Private Media and Advertising Employers Confederation. In 1984-1992, she was the head of new product development in Citibank NA in New York. Previously, for two years she was the director of a research project at the Faculty of Psychology at Yale University, and from 1977-1979 research worker at Educational Testing Service in Princeton, New Jersey. Her professional career began as a psychology lecturer at universities in New York and Connecticut. She is a member of the supervisory board of Adecco SA since 2008, a Swiss company operating internationally, specialized in recruiting activities. In addition, she is a member of the Council of the Central European University in Budapest, where she chairs its Audit Committee. She was a member of the International Advisory Council at the Brookings Institution in Washington for many years. Since 2002 she is
a member of Polish Group in the Trilateral Commission. The above activity is not competitive towards the Company's activity. Wanda Rapaczynski is the recipient of numerous awards and honors. In the "Financial Times" ranking - the 25 most influential women in business (Europe's Top 25 Women in Business) she was no. 5 in October 2006, no. 7 in 2005, and no. 8 in 2004. She was distinguished twice in the rankings published by "Wall Street Journal Europe" as one of 25 top business women in Europe in March 2002 and a year earlier as one of the 30 most powerful women in Europe. In the ranking of the weekly "Business Week" published in June 2001 she was in the top 50 Stars of Europe. She was born in 1947. In 1977 she received a Ph.D. in Psychology from City University of New York. A graduate of Yale University, School of Organization and Management, where in 1984 she received a Masters degree in Private & Public Management. There have been no records concerning Mrs. Wanda Rapaczynski in the Registry of Insolvent
Debtors, kept on the basis of the Act on the National Court Registry. | | |
| | | | |

d3w1fnj

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa ind. Wart.ind. Proc.zm.
NCIndex 58,73 -0,02
AGORA SA
(pełna nazwa emitenta)
AGORA Media (med)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-732 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Czerska 8/10
(ulica) (numer)
022 555 60 17 022 840 00 67
(telefon) (fax)
investor@agora.pl www.agora.pl
(e-mail) (www)
526-03-05-644 011559486
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-06-24 Bartosz Hojka Prezes zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3w1fnj

Podziel się opinią

Share
d3w1fnj
d3w1fnj