Trwa ładowanie...
d21dyai

AGROTOUR S.A. - Przekroczenie progu powyżej 55% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. (7/ ...

AGROTOUR S.A. - Przekroczenie progu powyżej 55% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. (7/2015)

Share
d21dyai

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-27 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | AGROTOUR S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Przekroczenie progu powyżej 55% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki AGROTOUR S.A. informuje, iż 26 marca 2015 roku, otrzymał od Członka Zarządu zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 i 2 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o przekroczeniu progu powyżej 55% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki AGROTOUR S.A. 1. Zmiana dotychczas posiadanego udziału została spowodowana zawarciem transakcji kupna i sprzedaży akcji AGROTOUR S.A. na rynku GPW NewConnect w transakcjach sesyjnych w dniu 16 marca 2015 r., 17 marca 2015 r., 23 marca 2015 r., 24 marca 2015 r., oraz dwóch transakcji na podstawie umów cywilno-prawnych kupna-sprzedaży akcji w dniu 19 marca 2015 r. 2. Przed dokonaniem transakcji Pan Roman Gabryś posiadał 1.492.323 (słownie: jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia trzy) akcje co stanowiło 54,27% kapitału zakładowego AGROTOUR S.A. i uprawniało do wykonywania 1.492.323
(słownie: jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia trzy) głosów co stanowiło 54,27% ogólnej liczby głosów. 3.Po dokonaniu transakcji Pan Roman Gabryś posiada 1.529.760 (słownie: jeden milion pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt) akcje stanowiących 55,63% kapitału zakładowego AGROTOUR S.A. i uprawniających do wykonywania 1.529.760 (słownie: jeden milion pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt) głosów, co stanowi 55,63% ogólnej liczby głosów. Poinformowano również, że dalsze zwiększenie/zmniejszenie udziałów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu, w okresie 12 miesięcy od dnia złożenia zawiadomienia, w celu realizacji korzyści ekonomicznych ze zbycia lub wzrostu wartości akcji, będzie zależało od sytuacji ekonomicznej na rynku. Jednocześnie wskazano w zawiadomieniu, że brak podmiotów zależnych od zawiadamiającego, posiadających akcje Spółki AGROTOUR S.A., a także że brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c
wyżej powołanej ustawy. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d21dyai

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AGROTOUR SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AGROTOUR S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 43-438 | | Brenna | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | ul. Lesnica | | 61 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 33 810 06 37 | | +48 33 810 06 37 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | biuro@agrotursa.pl | | agrotursa.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 5482545283 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-27 Roman Gabrys Prezes Zarządu Roman Gabrys

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d21dyai

Podziel się opinią

Share
d21dyai
d21dyai