Trwa ładowanie...
d1euk40

AGTES - Zmiany w składzie Zarządu (9/2015) - EBI

AGTES - Zmiany w składzie Zarządu (9/2015)

Share
d1euk40

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 9 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-26 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiany w składzie Zarządu | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd AGTES S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 25 lutego 2015 r. Pan Marcin Pawlikowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Emitenta pozostając jednocześnie dalej Członkiem Zarządu. Przyczyną rezygnacji były inne obowiązki zawodowe, w tym pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu w Boruta-Zachem S.A., które ograniczały możliwość pełnienia funkcji Prezesa Zarządu AGTES S.A. W tym samym dniu Rada Nadzorcza Emitenta na posiedzeniu podjęła uchwałę o powołaniu Pana Tadeusza Jędrasa w skład Zarządu Emitenta i powierzyła mu jednocześnie pełnienie funkcji Prezesa Zarządu. Informacje o których mowa w §10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: Pan Tadeusz Jędras jest absolwentem Oficerskiej Szkoły Wojsk Łączności o specjalności teletechnika. Ukończył studia magisterskie na WSP Bydgoszcz oraz podyplomowe studia z zakresu organizacji i zarządzania. W latach 2003-2008 był prezesem Spółki prowadzącej dystrybucję gazu płynnego (LPG). Zdobył duże doświadczenie w dziedzinie
zarządzania firmami o różnych branżach. Posiada aktualne uprawnienia do obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, wydane przez Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia. Pan Tadeusz Jędras poza Emitentem nie prowadzi działalności, która mogłaby być istotna dla Spółki. Oprócz pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej AGTES S.A. w okresie co najmniej ostatnich trzech lat Pan Tadeusz Jędras pełnił funkcję Prezesa Zarządu Raw-Bud Sp. z o.o., która znajdowała się postępowaniu upadłościowym. Rezygnacja z funkcji Prezesa Zarządu nastąpiła w grudniu 2014 r. Nie istnieją prawomocne wyroki, na mocy których Pan Tadeusz Jędras zostałby skazany za przestępstwa oszustwa. Pan Tadeusz Jędras nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. Pan Tadeusz Jędras nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta. Pan Tadeusz Jędras nie uczestniczy w spółce
konkurencyjnej wobec Emitenta jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Tadeusz Jędras nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego rejestru Sądowego. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu" Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1euk40

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Marcin Pawlikowski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1euk40

Podziel się opinią

Share
d1euk40
d1euk40