Trwa ładowanie...
d2rb5lc
espi

ALCHEMIA - Korekta raportu bieżącego nr 2/2013 z dnia 8 stycznia 2012 r. - podwyższenie kapitału ...

ALCHEMIA - Korekta raportu bieżącego nr 2/2013 z dnia 8 stycznia 2012 r. - podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta. Podział spółek zależnych od Emitenta. Nabycie aktywów o znacznej wartości. (2/2013)
Share
d2rb5lc

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2013 | K | | | |
| | Data sporządzenia: | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ALCHEMIA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Korekta raportu bieżącego nr 2/2013 z dnia 8 stycznia 2012 r. - podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta. Podział spółek zależnych od Emitenta. Nabycie aktywów o znacznej wartości. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwaną: "Emitentem"), działając na podstawie § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259, ze zm.) koryguje treść raportu bieżącego nr 2/2013 z dnia 8 stycznia 2012 r. w następujący sposób: Było: Zarząd Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwaną: "Emitentem") informuje, że w dniu 7 stycznia 2013 r. uzyskał informację, że Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zarejestrował z dniem 7 stycznia 2013 r. podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta z kwoty 269.100.000,00 zł do kwoty 269.101.497,60 zł, tj. o kwotę 1.497,60 zł, poprzez emisję 1152 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,30 zł każda (Akcje
Emisji Podziałowej). Powinno być: Zarząd Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwaną: "Emitentem") informuje, że w dniu 7 stycznia 2013 r. uzyskał informację, że Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zarejestrował z dniem 7 stycznia 2013 r. podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta z kwoty 269.100.000,00 zł do kwoty 269.101.497,60 zł, tj. o kwotę 1.497,60 zł, poprzez emisję 1152 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,30 zł każda (Akcje Emisji Podziałowej). Jednocześnie, Emitent informuje, że zmianie uległa treść Statutu Emitenta, w związku z czym, Emitent podaje do publicznej wiadomości treść zmienionych postanowień Statutu Emitenta oraz treść tekstu jednolitego Statutu Emitenta. Treść tekstu jednolitego Statutu Emitenta stanowi załącznik nr 1 do niniejszego raportu. Zmiany treści Statutu Emitenta: Poprzednia treść art. 9.1 Statutu Emitenta: " 9.1 Kapitał akcyjny Spółki wynosi 269.100.000 zł (słownie: dwieście
sześćdziesiąt dziewięć milionów sto tysięcy złotych) i dzieli się na 1.124.920 (jeden milion sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia) akcji serii "A", 1.124.920 (jeden milion sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia) akcji serii "B", 8.999.360 (osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji serii "C", 44.996.800 (czterdzieści cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset) akcji serii D oraz 150.754.000 (sto pięćdziesiąt milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące) akcji serii E, o wartości nominalnej 1,30 (jeden i 30/100) złote każda." Nowa treść art. 9.1 Statutu Emitenta: "9.1 Kapitał akcyjny Spółki wynosi 269.101.497,60 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt dziewięć milionów sto jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt siedem złotych i sześćdziesiąt groszy) i dzieli się na 1.124.920 (jeden milion sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia) akcji serii "A", 1.124.920 (jeden milion sto dwadzieścia cztery
tysiące dziewięćset dwadzieścia) akcji serii "B", 8.999.360 (osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji serii "C", 44.996.800 (czterdzieści cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset) akcji serii D, 150.754.000 (sto pięćdziesiąt milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące) akcji serii E oraz 1152 (tysiąc sto pięćdziesiąt dwie) akcje serii F, o wartości nominalnej 1,30 (jeden i 30/100) złote każda". Było: Podstawę prawną sporządzenia niniejszego raportu stanowi art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539, ze zm.) oraz § 5 ust. 1 pkt 9, § 5 ust. 1 pkt 1 § 15 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259, ze zm.). Powinno być: Podstawę prawną sporządzenia niniejszego raportu stanowi art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539, ze zm.) oraz § 5 ust. 1 pkt 9, § 5 ust. 1 pkt 1 § 15 i § 38 ust. 1 pkt 2 lit. a i b Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259, ze zm.). Pozostała treść raportu nr 2/2013 z dnia 8 stycznia 2013 r. pozostaje bez zmian. Podstawę prawną sporządzenia niniejszego raportu stanowi art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539, ze zm.) oraz § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259, ze zm.). | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Tekst jednolity Statut Alchemia S.A..pdf | Tekst jednolity Statut Alchemia S.A. | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ALCHEMIA SA
(pełna nazwa emitenta)
ALCHEMIA Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-842 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul Łucka 7/9
(ulica) (numer)
(0-22) 658 64 52 (0-22) 658 64 55
(telefon) (fax)
biuro@alchemiasa.pl www.alchemiasa.pl
(e-mail) (www)
747-000-60-96 530544669
(NIP) (REGON)
d2rb5lc

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-25 Rafał Regulski Wiceprezes Zarządu/ Dyrektor ds finansowych
2013-01-25 Małgorzata Sochocka Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2rb5lc

Podziel się opinią

Share
d2rb5lc
d2rb5lc