Trwa ładowanie...
d3rraca

ALCHEMIA - Ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach o znacznej wartości spółki zależnej (148...

ALCHEMIA - Ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach o znacznej wartości spółki zależnej (148/2011)

Share
d3rraca

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 148 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ALCHEMIA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach o znacznej wartości spółki zależnej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwana: "Emitentem") informuje, że w dniu 14 listopada 2011 r. uzyskał informacje, iż Spółka Huta Bankowa Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (dalej zwana: ,,HBN") (spółka w 100% zależna od Emitenta) otrzymała w dniu 14 listopada 2011 r. postanowienie Sądu Rejonowego Katowice ? Wschód w Katowicach, Wydział IX Gospodarczy ? Rejestru Zastawów z dnia 3 listopada 2011 r. o wpisie do rejestru zastawów zastawu rejestrowego pod pozycją 2281859. Zastaw rejestrowy został ustanowiony przez HBN na rzecz Spółki Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwany: Bankiem) na zbiorach rzeczy lub praw stanowiących organizacyjną całość chociażby jego skład był zmienny (zapasy magazynowe, tj. wyroby długie, stalowe, pierścienie, obręcze kutowalcowane stalowe). Wartość ewidencyjna zbioru na dzień 31 stycznia 2010 r. wynosiła 14.351.198,56 PLN. Podstawę ustanowienia zastawu stanowiła umowa o ustanowienie zastawu rejestrowego zawarta pomiędzy HBN oraz Bankiem z dnia
9 marca 2011 r. Umowa o ustanowienie zastawu rejestrowego została zawarta w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku wobec Emitenta wynikających z tytułu limitu na gwarancje w wysokości 18.000.000,00 PLN udzielonego Emitentowi na podstawie Umowy o limit na produkty o charakterze gwarancyjnym nr U0001501169866 z dnia 9 marca 2011 r. Najwyższa suma zabezpieczenia została określona na kwotę 10.000.000,00 PLN. Ustanowienie niniejszego zastawu podlega przekazaniu do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego, albowiem najwyższa suma zabezpieczenia została oznaczona na kwotę 10.000.000,00 PLN, tj. przekracza równowartość kwoty 1.000.000,00 EUR przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu powstania obowiązku informacyjnego. Podstawę prawną sporządzenia niniejszego raportu stanowi art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z
2005 r., Nr 184, poz. 1539, ze zm.) oraz § 5 ust. 1 pkt 1 i § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259, ze zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3rraca

| | | ALCHEMIA SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ALCHEMIA | | Metalowy (met) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-842 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul Łucka | | 7/9 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (0-22) 658 64 52 | | (0-22) 658 64 55 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@alchemiasa.pl | | www.alchemiasa.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 747-000-60-96 | | 530544669 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-15 Karina Wściubiak-Hankó Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3rraca

Podziel się opinią

Share
d3rraca
d3rraca