Trwa ładowanie...
d3jlvl8

ALCHEMIA - Zawarcie umowy znaczącej przez podmiot zależny (7/2011)

ALCHEMIA - Zawarcie umowy znaczącej przez podmiot zależny (7/2011)

Share
d3jlvl8

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ALCHEMIA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy znaczącej przez podmiot zależny | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwana: ,,Emitentem") informuje, że w dniu 27 stycznia 2011 r. uzyskał informację, iż Spółka Rurexpol Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie (dalej zwana: ,,Rurexpol") (podmiot w 100% zależny od Emitenta) zawarł w dniu 27 stycznia 2011 r. z Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwany: Bankiem), umowę zastawu rejestrowego.Na mocy umowy zastawu rejestrowego, zastaw rejestrowy został ustanowiony przez Rurexpol (zastawca) na rzecz Banku (zastawnik), na rzeczach ruchomych oznaczony co do gatunku. Umowa zastawu rejestrowego została zawarta w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku wynikających z umowy kredytowej nr U0001496786758 o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 29 grudnia 2010 r., zmienionej aneksem nr 1 z dnia 27 stycznia 2011r., zawartej pomiędzy Emitentem a Bankiem, o której Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 6/2011 z dnia 28.01.2011 r. Najwyższa suma zabezpieczenia została określona na kwotę 80.000.000,00 PLN.Pozostałe warunki umowy
zastawu rejestrowego nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.Kryterium uznania umowy zastawu rejestrowego za umowę znaczącą jest przekroczenie wartości 10 % kapitałów własnych emitenta.Podstawę prawną sporządzenia niniejszego raportu stanowi art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539, ze zm.) oraz § 5 ust. 1 pkt 3 i § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259, ze zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3jlvl8

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-28 Karina Wściubiak-Hankó Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3jlvl8

Podziel się opinią

Share
d3jlvl8
d3jlvl8