Trwa ładowanie...
d1spye5

ALCHEMIA - Zawarcie znaczących umów. (6/2011)

ALCHEMIA - Zawarcie znaczących umów. (6/2011)

Share
d1spye5

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ALCHEMIA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczących umów. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwana: ,,Emitentem") informuje, że w okresie od dnia 29 grudnia 2010 r. do dnia 27 stycznia 2011 r., Emitent oraz Spółka Huta Bankowa Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (dalej zwana: ,,HBN") (podmiot w100% zależny od Emitenta) zawarli z Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwany: Bankiem) umowy o łącznej wartości 63.000.000,00 PLN, które łącznie spełniają kryterium umowy znaczącej.Umową o największej wartości jest umowa kredytowa Nr U0001496786758 o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 29 grudnia 2010 r., zawarta pomiędzy Emitentem a Bankiem, zmieniona aneksem nr 1 z dnia 27 stycznia 2011 r. Przedmiotem umowy jest udzielenie emitentowi kredytu w rachunku bieżącym na kwotę 40.000.000,00 PLN. Umowa została zawarta na okres do dnia 28 grudnia 2011 r. Zabezpieczenie umowy stanowi: pełnomocnictwo do dysponowanie środkami na rachunkach bankowych Emitenta w Banku, blokada akcji Boryszew S.A., zastaw rejestrowy na zapasach Spółki Rurexpol Sp. z
o.o. Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu. Umowa nie przewiduje kar umownych. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.Umowy zostały uznane za znaczące albowiem ich łączna wartość przekracza 10 % kapitałów własnych Emitenta.Podstawę prawną sporządzenia niniejszego raportu stanowi art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539, ze zm.) oraz § 5 ust. 1 pkt 3 i § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259, ze zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1spye5

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-28 Karina Wściubiak-Hankó Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1spye5

Podziel się opinią

Share
d1spye5
d1spye5