Trwa ładowanie...
d1y0k8r
d1y0k8r
espi

ALCHEMIA - Zmiana dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ (23/2014)

ALCHEMIA - Zmiana dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ (23/2014)
Share
d1y0k8r

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 23 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-05-26 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ALCHEMIA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zmiana dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Alchemia S.A (dalej zwana: "Emitentem") informuje, że realizując program skupu akcji własnych w celu dalszej odsprzedaży, przyjęty przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta uchwałą nr 17 z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Alchemia S.A. upoważnienia do nabywania akcji własnych w celu dalszej odsprzedaży w trybie art. 362 § 1 pkt 8 ksh, zmienioną uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 21 czerwca 2013, Emitent w dniu 26.05.2014 r. nabył 200.000 akcji własnych o wartości nominalnej 1,30 PLN (jeden złoty trzydzieści groszy) każda, podczas sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Powyższe akcje własne stanowią 0,097% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniają do 200.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 0,097% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta . Akcje nabyte przez Emitenta w dniu 26.05.2014 wraz z akcjami nabytymi przez Emitenta przed dniem 26.05.2014 r. zapewniają więcej niż
10 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Przed transakcją nabycia akcji własnych z dnia 26.05.2014r., Emitent posiadał 20.600.005 akcji własnych, które stanowiły 9,952% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniały do 20.600.005 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowiło 9,952 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Aktualnie, od dnia rozpoczęcia programu nabywania akcji własnych w celu dalszej odsprzedaży, Emitent posiada 20.800.005 akcji własnych, co stanowi 10,048% kapitału zakładowego Emitenta, które uprawniają do 20.800.005 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 10,048 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Jednocześnie Emitent informuje, że zamierza w dalszym ciągu zwiększać udział posiadanych akcji w ogólnej liczbie akcji celem ich dalszej odsprzedaży w ramach realizacji programu skupu akcji własnych w celu dalszej odsprzedaży, przyjętego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki uchwałą nr 17 z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie
udzielenia Zarządowi Alchemia S.A. upoważnienia do nabywania akcji własnych w celu dalszej odsprzedaży w trybie art. 362 § 1 pkt 8 ksh, zmienioną uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 czerwca 2013 r. Podstawę prawną sporządzenia niniejszego raportu stanowi art. 70 pkt 1 w zw. z art. 69 ust. 1 w zw. z art. 69 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539, ze zm.). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ALCHEMIA SA
(pełna nazwa emitenta)
ALCHEMIA Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-842 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul Łucka 7/9
(ulica) (numer)
(0-22) 658 64 52 (0-22) 658 64 55
(telefon) (fax)
biuro@alchemiasa.pl www.alchemiasa.pl
(e-mail) (www)
747-000-60-96 530544669
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-05-26 Karina Wściubiak - Hankó Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1y0k8r

Podziel się opinią

Share
d1y0k8r
d1y0k8r