Trwa ładowanie...
d46pcvz

ALIOR BANK S.A. - Uchwały GPW o wprowadzeniu akcji oraz praw do akcji Alior Bank S.A. do obrotu n...

ALIOR BANK S.A. - Uchwały GPW o wprowadzeniu akcji oraz praw do akcji Alior Bank S.A. do obrotu na rynku regulowanym i ustalenie pierwszego dnia ich notowania. (7/2012)

Share
d46pcvz

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-12-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ALIOR BANK S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały GPW o wprowadzeniu akcji oraz praw do akcji Alior Bank S.A. do obrotu na rynku regulowanym i ustalenie pierwszego dnia ich notowania. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Alior Bank S.A. ("Bank") informuje, że w dniu dzisiejszym Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW") podjął uchwałę nr 1276/2012 na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu GPW oraz § 1 ust. 1 Rozdziału VII Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego na mocy której postanowił wprowadzić z dniem 14 grudnia 2012 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym następujące akcje zwykłe na okaziciela Banku, o wartości nominalnej 10 zł każda, oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") kodem "PLALIOR00045": a) 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) akcji serii A, b) 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii B. Zarząd GPW postanowił notować wyżej wskazane akcje w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "ALIOR" i oznaczeniem "ALR". Dodatkowo, na mocy drugiej podjętej w dniu dzisiejszym uchwały Zarządu GPW nr 1277/2012, Zarząd GPW postanowił na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu GPW oraz § 1 ust. 1 Rozdziału VII Szczegółowych Zasad
Obrotu Giełdowego o wprowadzeniu z dniem 14 grudnia 2012 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 12.332.965 (dwanaście milionów trzysta trzydzieści dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt pięć) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C Banku, o wartości nominalnej 10 zł każda, oznaczonych przez KDPW kodem "PLALIOR00052". Zarząd GPW postanowił notować wyżej wskazane prawa do akcji w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "ALIOR-PDA" i oznaczeniem "ALRA". Obie uchwały Zarządu GPW weszły w życie z dniem ich podjęcia. Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Niniejszy materiał w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również podstaw podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe
spółki Alior Bank Spółka Akcyjna. W szczególności, niniejszy materiał nie stanowi oferty kupna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Prospekt emisyjny akcji Banku ("Prospekt"), sporządzony na potrzeby oferty publicznej oraz ubiegania się o dopuszczenie akcji Banku do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, który w dniu 16 listopada 2012 r. został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego, jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Banku i ofercie publicznej jego akcji w Polsce ("Oferta"). Prospekt udostępniono na stronie internetowej Banku (www.aliorbank.pl) oraz na stronie internetowej oferującego ? IPOPEMA Securities S.A. (www.ipopema.pl). Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. 206.1715) . Niniejszy dokument nie
jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym dokumencie może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym dokumencie, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku (ang. U.S. Securities Act of 1933) ani przez żaden inny organ regulujący obrót papierami wartościowymi jakiegokolwiek innego stanu lub jurysdykcji w Stanach Zjednoczonych Ameryki i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki za wyjątkiem transakcji niepodlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego obowiązku rejestracyjnego. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty zakupu ani zaproszenia do nabywania; nie
jest również dozwolona sprzedaż papierów wartościowych wskazanych w niniejszym komunikacie w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie do nabywania byłyby nielegalne przed uprzednią rejestracją, zwolnieniem z takiej rejestracji lub innego rodzaju kwalifikację w świetle prawa danej jurysdykcji. Niedozwolona jest dystrybucja niniejszego dokumentu na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Australii oraz Japonii ani do rezydentów Japonii. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych w Kanadzie lub Japonii. Niniejszy dokument jest rozpowszechniany i skierowany do osób, których miejsce zamieszkania lub siedziba znajduje się w Polsce oraz znajdujących się na terytorium Polski oraz do osób, które: (A) jeżeli znajdują się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, są osobami będącymi "inwestorami kwalifikowanymi" w rozumieniu art. 2(1)(e) Dyrektywy Prospektowej (Dyrektywa
2003/71/WE) w zakresie w jakim została ona implementowana w danym państwie oraz (B) jeżeli znajdują się na terenie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, są osobami (i) posiadającymi zawodowe doświadczenie w sprawach dotyczących inwestycji, dzięki któremu uznawane są za "osoby zawodowo zajmujące się inwestycjami" (ang. "investment professionals") w rozumieniu art. 19(5) Rozporządzenia z 2005 roku na podstawie Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 roku (Promocja Finansowa) (ang. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005) ("Rozporządzenie") oraz (ii) o których mowa w art. 49(2) (a)-(d) Rozporządzenia (wszystkie osoby wymienione w (A) i (B) łącznie są "Wskazanymi Osobami" (ang. "Relevant Persons"). Jeżeli otrzymali Państwo niniejszy dokument, a nie są Państwo "Wskazaną Osobą", należy go niezwłocznie zwrócić Bankowi. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym dokumencie zostaną udostępnione wyłącznie Wskazanym Osobom, a zaproszenie, oferta
lub zobowiązanie do objęcia, kupna lub innego nabycia takich papierów wartościowych zostaną udostępnione wyłącznie Wskazanym Osobom lub złożone wyłącznie przez Wskazane Osoby. Osoba niebędąca Wskazaną Osobą nie może działać w oparciu o niniejszy dokument lub jego dowolną część ani się na niego powoływać. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d46pcvz

| | | ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ALIOR BANK S.A. | | Banki (ban) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-807 | | WARSZAWA | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | JEROZOLIMSKIE | | 94 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 555 22 22 | | 22 555 23 23 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | anna.pruszkowska@alior.pl | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 107-001-07-31 | | 141387142 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-13 Wojciech Sobieraj Prezes Zarządu Wojciech Sobieraj
2012-12-13 Krzysztof Czuba Wiceprezes Zarządu Krzysztof Czuba

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d46pcvz

Podziel się opinią

Share
d46pcvz
d46pcvz