Trwa ładowanie...
d3nszks

ALIOR BANK S.A. - Zakończenie subskrypcji akcji serii H (17/2015)

ALIOR BANK S.A. - Zakończenie subskrypcji akcji serii H (17/2015)

Share
d3nszks

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 17 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-04 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ALIOR BANK S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zakończenie subskrypcji akcji serii H | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Alior Banku S.A. (?Bank?) niniejszym przekazuje informacje na temat zakończonej subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii H Banku (?Akcje Serii H?). Akcje Serii H zostały wyemitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Banku, na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku nr 3/2014 z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie: warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Banku poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii H z jednoczesnym pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Banku w całości, emisji warrantów subskrypcyjnych serii D z jednoczesnym pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Banku w całości oraz zmiany statutu Banku. Akcje Serii H zostały wyemitowane w wyniku wykonania w dniu 19 lutego 2015 r. praw z warrantów subskrypcyjnych serii D Banku (?Warranty Serii D?). Akcje Serii H zostały wprowadzone do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 25 lutego 2015 r. 1.Data rozpoczęcia i
zakończenia subskrypcji lub sprzedaży: Oświadczenia o objęciu Akcji Serii H w wyniku wykonania praw z Warrantów Serii D zostały złożone w dniu 19 lutego 2015 r. 2.Data przydziału papierów wartościowych: W związku z trybem emisji Akcji Serii H nie przeprowadzano ich przydziału. Oświadczenia o objęciu Akcji Serii H w wyniku wykonania praw z Warrantów Serii D zostały złożone w dniu 19 lutego 2015 r. 3.Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: 2.355.498. 4.Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: Nie dotyczy. 5.Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży: Nie składano zapisów w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych. Oświadczenia o objęciu Akcji Serii H w wyniku wykonania praw z Warrantów Serii D zostały złożone w odniesieniu do 2.355.498 Akcji Serii H. 6.Liczba papierów wartościowych,
które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: W związku z trybem emisji Akcji Serii H nie przeprowadzano ich przydziału. Objętych zostało 2.355.498 Akcji Serii H. 7.Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane): Cena emisyjna każdej Akcji Serii H wynosiła 73,30 PLN. 8.Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: Subskrypcja nie była podzielona na transze. Nie składano zapisów w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych. Oświadczenia o objęciu Akcji Serii H w wyniku wykonania prawa z Warrantów Serii D zostały złożone przez dwóch inwestorów. 9.Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: Subskrypcja nie była podzielona na transze. W związku z trybem emisji Akcji Serii H nie przeprowadzano ich przydziału. Akcje Serii H zostały objęte przez dwóch inwestorów. 10.Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery
wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): Nie dotyczy. Emisja Akcji Serii H nie była przedmiotem zobowiązania subemisyjnego. 11.Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży: 172.658.003,40 PLN. 12.Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty; b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie; c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa; d) promocji oferty, wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i
sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta: Bank sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący dotyczący ostatecznej wysokości kosztów emisji, w tym kosztów według ich tytułów oraz metod rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobu ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym, po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w prace nad przygotowaniem i przeprowadzeniem subskrypcji Akcji Serii H. 13.Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą: Bank przekaże do wiadomości publicznej wymagane informacje łącznie z przekazaniem do publicznej wiadomości informacji na temat ostatecznych kosztów emisji Akcji Serii H. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | Closing of the placement of the series H shares Content of the report:The Management Board of Alior Bank S.A. (the “Bank”) hereby gives notice of the closing of the subscription for the Bank’s series H ordinary bearer shares (the “Series H Shares”). The Series H Shares were issued under a conditional increase of the Bank’s share capital, pursuant to Resolution No. 3/2014 of the Extraordinary General Meeting of the Bank held on 2 December 2014 regarding the conditional increase in the share capital of the Bank through the issue of series H ordinary bearer shares with the deprivation of pre-emptive right of current shareholders of the Bank in entirety, issue of series D subscription warrants with the deprivation of the pre-emptive right of current shareholders of the Bank in entirety and on amendments to the Bank’s Charter. The Series H Shares were issued as a result of the exercise of rights attached to the Bank’s series D subscription warrants (the “Series D Warrants”) on 19 February 2015. The Series H
Shares were introduced to trading on the main market of the Warsaw Stock Exchange on 25 February 2015. 1. Date of opening and closing of the placement or sale: The declarations on taking up Series H Shares through the exercise of rights attached to the Series D Warrants were submitted on 19 February 2015. 2. Date of the allotment of the securities: Due to the method of issuing of the Series H Shares, no allotment took place. The declarations on taking up Series H Shares through the exercise of rights attached to the Series D Warrants were submitted on 19 February 2015. 3. Number of securities covered by the placement or sale: 2,355,498. 4.Reduction rate for individual tranches in the event that in any tranche the number of the allotted securities was smaller than the number of securities that were subscribed for: Not applicable. 5.Number of securities that were subscribed for under the placement or sale: No subscriptions (zapisy) were placed within the meaning of the Commercial Companies Code. The
declarations on taking up Series H Shares through the exercise of rights attached to the Series D Warrants were submitted in relation to 2,355,498 Series H Shares. 6.Number of securities that were allotted under the placement or sale: Due to the method of issuing of the Series H Shares, no allotment took place. A total of 2,355,498 Series H Shares were taken up. 7.Price at which the securities were acquired (taken up): The subscription price of each Series H Share was PLN 73.30. 8.Number of individuals who subscribed for securities covered by the placement or sale in individual tranches:The subscription was not divided into tranches. No subscriptions (zapisy) were placed within the meaning of the Commercial Companies Code. The declarations on taking up Series H Shares through the exercise of rights attached to the Series D Warrants were submitted by two investors. 9.Number of individuals who were allotted securities under the placement or sale in individual tranches: The subscription was not divided into
tranches. Due to the method of issuing of the Series H Shares, no allotment took place. The Series H Shares were taken up by two investors. 10.Name (business name) of the underwriters that have taken up the securities under underwriting agreements, with a specification of the number of securities they have taken up along with the actual unit price per security (the issue price or the sale price after the deduction of the fees charged for taking up one security in performance of an underwriting agreement): Not applicable. The issuance of Series H Shares was not the subject of an underwriting undertaking. 11.Value of the placement or sale calculated by multiplying the number of securities covered by the offering by the issue price or the sale price: PLN 172,658,003.40. 12.Total costs that were recognized as the costs of the issuance, broken down by cost types, including at least the following cost items: a) arrangement and implementation of the offering; b) fees charged by individual underwriters; c)
preparation of a prospectus, including the costs of advisory services; d) promotion of the offering, including the methods of accounting for such costs and their recognition in the issuer’s financial statement The Bank will prepare and release to the public a report on the final amount of the costs of the issuance, including the costs as per their titles and the methods of accounting for and recognizing these costs in the financial statements, once it has received and approved all invoices from the entities involved in the work on the arrangement and implementation of the subscription for Series H Shares. 13.Average cost of the implementation of the placement or sale attributable to one security covered by the placement or sale: The Bank will release the required information to the public together with the release of information about the final costs of the issuance of the Series H Shares. | | |
| | | | |

d3nszks

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ALIOR BANK S.A. | | Banki (ban) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 02-232 | | WARSZAWA | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Łopuszańska | | 38D | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 22 417 38 60 | | 22 555 23 23 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | relacje.inwestorskie@alior.pl | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 107-001-07-31 | | 141387142 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-04 Piotr Bystrzanowski Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3nszks

Podziel się opinią

Share
d3nszks
d3nszks