Trwa ładowanie...
d4mpydu
espi

ALIOR BANK S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Banku S.A. (43/2013)

ALIOR BANK S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Banku S.A. (43/2013)
Share
d4mpydu

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 43 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-10-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ALIOR BANK S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Banku S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Alior Banku Spółka Akcyjna ("Bank", "Emitent"), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402(1) § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku na dzień 28 listopada 2013 r., godz. 10:00. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku odbędzie się w Hilton Warsaw Hotel & Convention Centre w Warszawie, ul. Grzybowska 63 I 00-844 Warszawa, Sala WH ? IV, piętro 2. Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku zawierającego proponowany porządek obrad oraz opis procedur dotyczących uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku zawiera załącznik do niniejszego raportu. W związku z planowaną zmianą niektórych postanowień Statutu Banku, Zarząd Banku przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu zakres planowanych zmian Statutu oraz dotychczasowe brzmienie zmienianych postanowień Statutu Banku. W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Zarząd Banku przekazuje również projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku. Uchwały Zarządu Banku oraz Rady Nadzorczej Banku w zakresie przedstawienia Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku projektów uchwał objętych porządkiem obrad, w tym uchwały o zmianie Statutu Banku podjęte zostały w dniu 29 października 2013 r. Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku wraz z projektami uchwał będzie udostępniony na stronie internetowej Emitenta: www.aliorbank.pl w sekcji "Relacje inwestorskie/Walne Zgromadzenie/Walne Zgromadzenie 2013". | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Ogloszenieozwolaniu_NWZ.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu NWZ | | | | | | | | | |
| | Projekt_zmianyStatutuBankuwrazzuzasadnieniem.pdf | Projekt zmiany Statutu wraz z uzasadnieniem | | | | | | | | | |
| | Projekty
uchwal_NWZ.pdf | Projekty uchwał NWZ | | | | | | | | | |
| | EGM_Announcement.pdf | EGM Announcement | | | | | | | | | |
| | DraftamendmentoftheBanksArticlesofAssociationwith_rationale.pdf | Draft amendment of the Bank's Articles of Association with rationale | | | | | | | | | |
| | EGM_Resolutions.pdf | EGM Resolutions | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | The Management of Alior Bank S.A. („the Bank”, „the Issuer”) acting pursuant to Article 399 § 1 and Article 402(1) § 1 of the Code of Commercial Companies hereby convenes the Extraordinary General Meeting of the Bank’s shareholders on November 28th 2013 at 10 A.M. The Extraordinary General Meeting will take place in Hilton Warsaw Hotel & Convention Centre in Warsaw, Grzybowska 63 I 00-844 Warsaw, Room Warsaw Hall – IV, 2nd floor. Complete text of the announcement regarding convening the Extraordinary General Meeting including meeting agenda and description of procedures concerning participation in the EGM meeting constitutes the attachment to this report. With reference to the planned changes of some paragraphs of Bank’s Articles of Association the Management Board herewith presents as an attachment the scope of planned changes in the Articles of Association and the current wording of the paragraphs to be changed. In addition to this current report the Management Board of the Bank shall also communicate
the draft resolutions being a subject of the EGM as an attachment to this report. Management Board and Supervisory Board resolutions regarding presentation to EGM project resolutions being included in the EGM meeting agenda including the resolution concerning change of Banks’ Articles of Association were approved on October 29th 2013. Full documentation being a subject of EGM meeting along with projects of resolutions will be available on Bank’s website: www.aliorbank.pl under “Investor relations/General Meeting/2013 General Meeting”. Legal grounds: § 38 section 1 item 1, 2, and 3 of the Ordinance of the Minister of Finance of 19.02.2009 on current and periodical information provided by securities issuers and conditions for recognizing as equivalent the information required by law of a non-Member State | |

d4mpydu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ALIOR BANK S.A. Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-232 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
ŁOPUSZAŃSKA 38D
(ulica) (numer)
22 417 38 60 22 555 23 23
(telefon) (fax)
relacje.inwestorskie@alior.pl www.aliorbank.pl
(e-mail) (www)
107-001-07-31 141387142
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-29 Piotr Bystrzanowski Dyrektor BRI

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4mpydu

Podziel się opinią

Share
d4mpydu
d4mpydu