Trwa ładowanie...
d4k1kwc

ALTUS TFI S.A. - Planowany skup akcji własnych przez ALTUS TFI S.A. (26/2015)

ALTUS TFI S.A. - Planowany skup akcji własnych przez ALTUS TFI S.A. (26/2015)

Share
d4k1kwc

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 26 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-23 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ALTUS TFI S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Planowany skup akcji własnych przez ALTUS TFI S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: Spółka) informuje o podjęciu przez Zarząd ALTUS TFI uchwały w sprawie planowanego przeprowadzenia skupu akcji własnych Spółki w terminie do dnia 31 grudnia 2015 r. Zamiar nabycia akcji własnych dotyczy akcji oferowanych w ramach oferty publicznej Towarzystwa przeprowadzonej na podstawie Prospektu Emisyjnego Towarzystwa zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 10 czerwca 2014 r. (dalej ?Prospekt?) oraz akcji, które powstaną z połączenia ALTUS TFI z Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo ? Kredytowych S.A. z siedzibą w Sopocie (dalej: ?SKOK TFI?) na zasadach określonych w Planie Połączenia z dnia 30 stycznia 2015 r. Maksymalna łączna liczba akcji własnych nabywanych w celu umorzenia nie przekroczy 16.380.000 (szesnastu milionów trzystu osiemdziesięciu tysięcy) akcji co stanowi 28,39% kapitału zakładowego ALTUS TFI oraz 25,13% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu ALTUS TFI. W przypadku połączenia
ALTUS TFI z Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo ? Kredytowych S.A. z siedzibą w Sopocie (dalej: ?SKOK TFI?), na warunkach określonych w Planie Połączenia z dnia 30 stycznia 2015 r., nie więcej niż 1.578.947 akcji własnych Spółki zostanie skupione od akcjonariuszy TFI SKOK. Plan Połączenia został opublikowany w formie raportu bieżącego w systemie ESPI w dniu 30 stycznia 2015 r. Spółka zamierza nabywać akcje własne: a) w drodze wezwania lub wezwań do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółach publicznych, b) w drodze jednej lub więcej ofert nabycia akcji skierowanej do wszystkich akcjonariuszy c) w drodze transakcji zawartych poza rynkiem regulowanym. W przypadku połączenia Spółki z SKOK TFI, na warunkach określonych w Planie Połączenia z dnia 30 stycznia 2015 r., nie więcej niż 1.578.947 akcji własnych Spółki może zostać nabyte od
akcjonariuszy SKOK TFI w każdy dopuszczalny przez prawo sposób. Skup ma na celu realizację deklaracji zawartych w Prospekcie Spółki sporządzonym w związku z ofertą publiczną przeprowadzoną w 2014 roku. Zgodnie z Prospektem, Spółka zadeklarowała przeprowadzenie skupu akcji własnych w przypadku niewykorzystania środków z emisji na akwizycje innych podmiotów. Spółka w terminie do dnia 30 września 2015 roku nie przewiduje realizacji dalszych akwizycji ze środków pozyskanych z emisji serii F, oprócz przejęcia SKOK TFI zgodnie z umową inwestycyjną z dnia 30 stycznia 2015 r. i z tego względu planuje zrealizować deklarację zawartą w Prospekcie. Z zastrzeżeniem przepisów prawa, planuje się rozpoczęcie skupu niezwłocznie po podjęciu uchwały przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważniającego Zarząd do nabycia akcji własnych Spółki. Zarząd dopuszcza nabywanie akcji poza wezwaniem w drodze oferty nabycia nie więcej niż 10 % akcji spółki. W przypadku, gdy jedna taka oferta nabycia nie więcej niż 10% akcji Spółki
spotka się z pełnym zainteresowaniem akcjonariuszy, Spółka ogłosi kolejną ofertę nabycia do 10 % akcji. Cena nabywania akcji, z zastrzeżeniem właściwych przepisów prawa, będzie spełniać warunki określone w Prospekcie. Szczegółowe warunki skupu określone zostaną w uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które zostanie zwołane przez Zarząd Spółki na 21 kwietnia 2015 r. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4k1kwc

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ALTUS TFI S.A. | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-696 | | WARSZAWA | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | PANKIEWICZA | | 3 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (0-22) 380 32 85 | | (0-22) 380 32 86 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | biuor@altustfi.pl | | www.altustfi.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 1080003690 | | 141158275 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-23 Krzysztof Mazurek Członek Zarządu
2015-03-23 Jakub Ryba Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4k1kwc

Podziel się opinią

Share
d4k1kwc
d4k1kwc