Trwa ładowanie...
d1zewr5

ALUMETAL S.A. - Raport roczny R 2014

ALUMETAL S.A. - Raport roczny R 2014

Share
d1zewr5

| | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | | |
| | DANE DOTYCZĄCE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WG MSSF | | | | | |
| | POZYCJE SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁWÓW PIENIĘŻNYCH | | | | | |
| | Ilość sprzedanych wyrobów - tony | 0 | 53 356 | 0 | 53 356 | |
| | Przychody netto ze sprzedaży | 10 349 | 430 663 | 2 470 | 102 271 | |
| | Zysk z działalności operacyjnej | -1 650 | 7 072 | -394 | 1 679 | |
| | EBITDA | -903 | 12 405 | -216 | 2 946 | |
| | EBITDA - jednostkowo w PLN na tonę | - | 232 | - | 55 | |
| | Zysk przed opodatkowaniem | 1 473 | 25 175 | 352 | 5 978 | |
| | Zysk netto | 1 529 | 23 419 | 365 | 5 561 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -494 | 12 285 | -118 | 2 917 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 21 295 | 12 079 | 5 083 | 2 868 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -21 153 | -465 | -5 049 | -110 | |
| | Przepływy pieniężne netto razem | -352 | 23 899 | -84 | 5 675 | |
| | Podstawowy zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję (w PLN / EUR) | 0,10 | 1,55 | 0,02 | 0,37 | |
| | Rozwodniony zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję (w PLN / EUR) | 0,10 | 1,55 | 0,02 | 0,37 | |
| | POZYCJE BILANSU | 31.12.2014 | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2013 | |
| | Aktywa razem | 186 439 | 206 186 | 43 741 | 49 717 | |
| | Aktywa trwałe | 183 411 | 203 389 | 43 031 | 49 042 | |
| | Aktywa obrotowe | 3 028 | 2 797 | 710 | 675 | |
| | Kapitał własny | 182 369 | 200 621 | 42 787 | 48 375 | |
| | Kapitał akcyjny | 1 508 | 1 508 | 354 | 364 | |
| | Zobowiązania długoterminowe | 471 | 548 | 111 | 132 | |
| | Zobowiązania krótkoterminowe | 3 599 | 5 017 | 844 | 1 210 | |
| | Liczba akcji * | 15 077 440 | 15 077 440 | 15 077 440 | 15 077 440 | |
| | Wartość księgowa na jedną akcję ( w PLN / EUR) | 12,10 | 13,31 | 2,84 | 3,21 | |
| | Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję ( w PLN / EUR) | 11,74 | 13,31 | 2,76 | 3,21 | |
| | Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w PLN / EUR) | 1,95* | 1,40 | 0,46* | 0,34 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | * W dniu 26 marca 2014 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie podziału wszystkich akcji Spółki poprzez: - zmniejszenie wartości nominalnej każdej akcji Spółki z dotychczasowych 1 zł (słownie: jeden złoty zero groszy) do 10 gr (słownie: dziesięć groszy) każda oraz zwiększenie liczby akcji tworzących kapitał zakładowy łącznie do 15.077.440 (słownie: piętnaście milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści) akcji, oraz - wymianę 1 (słownie: jednej) akcji Spółki o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty zero groszy) na 10 (słownie: dziesięć) akcji o wartości nominalnej 10 gr (słownie: dziesięć groszy) każda * Uchwałą z dnia 26 marca 2014 r. , zmienioną Uchwałą z dnia 28 maja 2014 r., Walne Zgromadzenie zatwierdziło wypłatę dywidendy z zysku netto za rok 2013, ustalając jej wypłatę w wysokości 21 108 416,00 zł w dwóch równych ratach w dniach 02 czerwca 2014 r. i 1 lipca 2014 r. Prezentacyjnie zdarzenie to zostało przedstawione w kolumnie danych za rok 2013.
*
* dywidenda planowana i rekomendowana przez Zarząd przeliczona przez liczbę akcji Alumetal SA istniejących na dzień sporządzenia sprawozdania. Powyższe dane finansowe za lata 2014 i 2013 roku zostały przeliczone na EUR według nastepujących zasad:- pozycje aktywów i pasywów - według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31.12.2014 - 4,2623 EUR/PLN oraz na dzień 31.12.2013 - 4,1472 EUR/PLN- pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów określonych przez Narodowy Bank Polski na ostatnie dni miesiaca: 01.01.2014-31.12.2014 - 4,1893 EUR/PLN oraz 01.01.2013-31.12.2013 - 4,2110 EUR/PLN | | | | | |
| | | | | | | |
| | Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | | | | | |
| | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
150311ALUMETALSA SF2014.pdf Sprawozdanie finansowe ALUMETAL S.A.
150311ALUSASprawozdaniezarzadu2014.pdf Sprawozdanie Zarządu ALUMETAL S.A.
EYOpiniarewidenta_ALUSA.pdf Opinia biegłego rewidenta o ALUMETAL S.A.
EYRaportrewidentabadanieSF_ALUSA.pdf Raport biegłego rewidenta o ALUMETAL S.A.
150312ALUSAOswiadczenia_Zarzadu.pdf ALUMETAL S.A. oświadczenia Zarządu
150312ALUSAPismoPrezesZarzadu.pdf ALUMETAL S.A. Pismo Prezesa Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1zewr5

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | MSR | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-12 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ALUMETAL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ALUMETAL S.A. | | Metalowy (met) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 32-650 | | Kęty | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Kościuszki | | 111 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 (33) 47 07 100 | | +48 (33) 47 07 101 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 549-20-40-001 | | 357081298 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | Ernst Young Audyt Polska sp. z o.o. sp. k. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-12 Szymon Adamczyk Prezes Zarządu
2015-03-12 Krzysztof Błasiak Wiceprezes Zarządu
2015-03-12 Przemysław Grzybek Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-12 Krzysztof Furtak Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1zewr5

Podziel się opinią

Share
d1zewr5
d1zewr5