Trwa ładowanie...
dbi86bz

AMICA - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2012

AMICA - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2012

Share
dbi86bz
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 565 051 1 460 562 374 988 352 784
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 74 911 53 223 17 949 12 855
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 63 079 44 232 15 114 10 684
Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom Spółki 47 744 80 959 11 440 19 555
Zysk(strata) netto przypadająca na udziałowców mniejszościowych -257 -92 -62 -22
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 109 334 52 768 26 197 12 746
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -54 281 -17 752 -13 006 -4 288
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 486 -38 645 -596 -9 334
Przepływy pieniężne netto, razem 52 567 -3 629 12 595 -877
Aktywa, razem 855 111 796 893 209 166 180 423
Zobowiązania i rezerwy 432 705 436 059 105 842 98 727
Zobowiązania długoterminowe 35 984 47 791 8 802 10 820
Zobowiązania krótkoterminowe 298 551 328 906 73 027 74 467
Kapitał własny przypadający udziałowcom Spółki 422 970 361 141 103 461 81 765
Kapitał własny przypadający na udziałowców mniejszościowych -564 -307 -138 -70
Kapitał zakładowy 15 551 15 551 3 804 3 521
Liczba akcji (w szt.) 7 775 273 7 775 273 7 775 273 7 775 273
Akcje własne do zbycia (w szt.) 0 0 0 0
Akcje własne do umorzenia (w szt.) 137 803 62 463 137 803 62 463
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 6,21 10,41 1,50 2,50
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 56,00 47,08 13,53 11,51
Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0 0 0,00 0,00
Dla Obliczenia wartości księgowej na jedną akcję kapitał własny został powiększony o wartość akcji prezentowaną w kapitale własnym ze znakiem ujemnym.Dane finansowe przeliczone zostały na walutę Euro według następujących kursów:kurs do przeliczenia pozycji rachunku zysków i przepływów pieniężnych 4,1736 (31.12.2012) i 4,1401 (31.12.2011)kurs do przeliczenia pozycji bilansu 4,0882 (31.12.2012) i 4,4168 (31.12.2011)
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
" "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Raport skonsolidowany Grupa AWSA IV kwartał 2012.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dbi86bz

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 4 | / | 2012 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | za | 4 | kwartał roku obrotowego | | 2012 | obejmujący okres | od 2012-01-01 do 2012-12-31 | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSR | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2013-02-28 | | | | | | | |
| | | AMICA WRONKI SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | AMICA | | Elektromaszynowy (ele) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | |
| | | 64-510 | | Wronki | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | ul. Mickiewicza | | 52 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | (067) 254-61-00 | | (067) 254-03-20 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | aneta.banach@amica.com.pl | | amica.com.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 763-000-34-98 | | 570107305 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-28 Jacek Rutkowski Prezes Zarządu Jacek Rutkowski

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dbi86bz

Podziel się opinią

Share
dbi86bz
dbi86bz