Trwa ładowanie...
dxlmlza
espi

ANALIZY ONLINE S.A. - Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zw ...

ANALIZY ONLINE S.A. - Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 10 grudnia 2014 r. na żądanie akcjonariusza (18/2014)
Share
dxlmlza

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 18 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-18 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ANALIZY ONLINE S.A. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 10 grudnia 2014 r. na żądanie akcjonariusza | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Hrubieszowska 6A, 01-209 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000360084, (zwanej dalej ?Spółką?), informuje, że akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego zgłosił w dniu 17 listopada 2014 r. na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych żądanie wprowadzenia zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (?NWZ?) zwołanego na dzień 10 grudnia 2014 roku. W związku z powyższym, Zarząd, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, zmienia porządek obrad NWZ zwołanego na dzień 10 grudnia 2014 roku, na godzinę 10:00, w ten sposób, że dodaje do porządku obrad dwa nowe punkty o treści: - ?Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej?, - ?Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej? i oznacza je odpowiednio w porządku obrad
numerami 8 i 9, a dotychczasowe punkty 8, 9 i 10 otrzymują odpowiednio oznaczenie 10, 11 i 12, natomiast dotychczasowy projekt uchwały nr 10/2014 w sprawie pokrycia kosztów zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Spółkę otrzymuje nr 12/2014. W związku z powyższym Zarząd ogłasza zmieniony porządek obrad NWZ: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, zgodnie z art. 385 par. 3 Kodeksu spółek handlowych. 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej. 8. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej. 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia
kosztów zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Spółkę. 11. Wolne wnioski. 12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. W załączeniu projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariusza oraz projekty uchwał po zmianach. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | ESPI18Projekty uchwał NWZ 10 i 112014akcjonariusza.pdf | Projekty uchwał NWZ_akcjonariusza | | | | | | | | | |
| | ESPI_18AOLNWZprojektyuchwal2014-12-10po zmianach.pdf | Projekty uchwał NWZ_po zmianach | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ANALIZY ONLINE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ANALIZY ONLINE S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-209 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Hrubieszowska 6A
(ulica) (numer)
+48 22 431 82 93 +48 22 431 82 93
(telefon) (fax)
info@analizy.pl www.analizy.pl
(e-mail) (www)
113-22-71-535 016419531
(NIP) (REGON)
dxlmlza

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-18 Michał Duniec Prezes Zarządu
2014-11-18 Przemysław Szalbierz Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dxlmlza

Podziel się opinią

Share
dxlmlza
dxlmlza