Trwa ładowanie...
d3yvidi

ARCTIC PAPER S.A. - Raport roczny R 2014

ARCTIC PAPER S.A. - Raport roczny R 2014

Share
d3yvidi
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
Przychody ze sprzedaży 38 779 116 956 9 267 27 863
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (22 214) (179 498) (5 309) (42 762)
Zysk (strata) brutto (25 076) (179 910) (5 993) (42 860)
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej (25 110) (179 910) (6 001) (42 860)
Zysk (strata) netto za rok obrotowy (25 110) (179 910) (6 001) (42 860)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (10 387) 76 185 (2 482) 18 150
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (21 405) (38 272) (5 115) (9 118)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej 41 381 (59 251) 9 889 (14 116)
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 9 589 (21 338) 2 292 (5 083)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 69 287 783 68 905 218 69 287 783 68 905 218
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 69 287 783 68 905 218 69 287 783 68 905 218
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) (0,36) (2,61) (0,09) (0,62)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) (0,36) (2,61) (0,09) (0,62)
Średni kurs PLN/EUR * 4,1845 4,1976
Aktywa razem (wg.stanu na 31/12/2014 i 31/12/2013) 936 635 905 588 219 749 218 361
Zobowiązania długoterminowe (wg.stanu na 31/12/2014 i 31/12/2013) 227 109 178 188 53 283 42 966
Zobowiązania krótkoterminowe (wg.stanu na 31/12/2014 i 31/12/2013) 44 632 37 356 10 471 9 007
Kapitał własny (wg.stanu na 31/12/2014 i 31/12/2013) 664 893 690 044 155 994 166 388
Kapitał podstawowy (wg.stanu na 31/12/2014 i 31/12/2013) 69 288 69 288 16 256 16 707
Liczba akcji zwykłych 69 287 783 69 287 783 69 287 783 69 287 783
Rozwodniona liczba akcji zwykłych 69 287 783 69 287 783 69 287 783 69 287 783
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 9,60 9,96 2,25 2,40
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 9,60 9,96 2,25 2,40
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda (w PLN/EUR) 0 0 0 0
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR) 0 0 0 0
Kurs PLN/EUR na koniec okresu ** 4,2623 4,1472
* Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszonych przez NBP w okresie, którego dotyczą prezentowane dane. ** Pozycje bilansowe przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na dzień bilansowy
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
APSA 2014 Spr Zarz_final.pdf APSA_Sprawozdanie Zarządu_2014
APSA 2014 Spr Finansowe_final.pdf APSA_Sprawozdanie Finansowe_2014
APSA 2014 Management report_final.pdf APSA_Management report_2014
APSA 2014 Financial Statement_final.pdf APSA_Financial statement_2014
APSAEYjednostkowa raport+opinia.pdf APSA_Opinia i raport_EY_2014
APSAEYauditors opinionSFSen.pdf APSA_Auditors opinion_EY_2014

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3yvidi

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | MSR/MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-23 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ARCTIC PAPER SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ARCTIC PAPER S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 60-406 | | Poznań | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | J.H. Dąbrowskiego | | 334A | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 61 62 62 000 | | +48 61 62 62 002 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | biuro@arcticpaper.com | | www.arcticpaper.com | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 599-30-51-607 | | 080262255 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-23 Wolfgang Luebbert Prezes Zarządu
2015-03-23 Małgorzata Majewska-Śliwa Członek Zarządu
2015-03-23 Jacek Łoś Członek Zarządu
2015-03-23 Michał Sawka Członek Zarządu
2015-03-23 Per Skoglund Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-23 Małgorzata Majewska-Śliwa Członek Zarządu/Dyrektor Finansowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3yvidi

Podziel się opinią

Share
d3yvidi
d3yvidi