Trwa ładowanie...
d2kil4v

ARCTIC PAPER S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2012

ARCTIC PAPER S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2012

Share
d2kil4v
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31
Przychody ze sprzedaży 2 600 700 2 527 189 621 401 613 456
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 31 019 3 115 7 412 756
Zysk (strata) brutto (9 504) 128 (2 271) 31
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 17 135 12 066 4 094 2 929
Zysk (strata) netto za rok obrotowy 17 135 12 066 4 094 2 929
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 166 440 162 247 39 769 39 384
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (54 966) (56 375) (13 133) (13 684)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (73 391) (121 615) (17 536) (29 521)
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 38 083 (15 743) 9 099 (3 822)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 55 403 500 55 403 500 55 403 500 55 403 500
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 55 768 500 55 403 500 55 768 500 55 403 500
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,31 0,22 0,07 0,05
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,31 0,22 0,07 0,05
Aktywa (wg.stanu na 31/12/2012 i 31/12/2011) 2 396 231 1 924 531 586 133 435 730
Zobowiązania długoterminowe (wg.stanu na 31/12/2012 i 31/12/2011) 464 614 636 697 113 648 144 153
Zobowiązania krótkoterminowe (wg.stanu na 31/12/2012 i 31/12/2011) 1 185 148 612 273 289 895 138 624
Kapitał własny (wg.stanu na 31/12/2012 i 31/12/2011) 746 469 675 561 182 591 152 953
Kapitał podstawowy (wg.stanu na 31/12/2012 i 31/12/2011) 55 404 554 035 13 552 125 438
Liczba akcji zwykłych(wg.stanu na 31/12/2012 i 31/12/2011) 55 403 500 55 403 500 55 403 500 55 403 500
Rozwodniona liczba akcji zwykłych (wg.stanu na 31/12/2012 i 31/12/2011) 66 509 483 55 403 500 66 509 483 55 403 500
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) (wg.stanu na 31/12/2012 i 31/12/2011) 13,47 12,19 3,30 2,76
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) (wg.stanu na 31/12/2012 i 31/12/2011) 11,22 12,19 2,75 2,76
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda (w PLN/EUR) 9 972 630 - 2 439 369 -
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR) 0,18 - 0,04 -
Jednostkowe przychody ze sprzedaży 112 202 67 198 26 809 16 312
Jednostkowy zysk (strata) z działalności operacyjnej 56 807 38 060 13 573 9 239
Jednostkowy zysk (strata) brutto 33 937 27 305 8 109 6 628
Jednostkowy zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 33 938 27 305 8 109 6 628
Jednostkowy zysk (strata) netto za rok obrotowy 33 938 27 305 8 109 6 628
Jednostkowe środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 207 913 (1 443) 49 678 (350)
Jednostkowe środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (41 600) 59 (9 940) 14
Jednostkowe środki pieniężne netto z działalności finansowej (159 718) (225) (38 162) (54)
Jednostkowa zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 6 596 (1 608) 1 576 (390)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 55 403 500 55 403 500 55 403 500 55 403 500
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 55 768 500 55 403 500 55 768 500 55 403 500
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,61 0,49 0,15 0,12
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,61 0,49 0,15 0,12
Jednostkowe aktywa razem (wg. stanu na 31/12/2012 i 31/12/2011) 1 133 100 1 018 874 277 163 230 681
Jednostkowe zobowiązania długoterminowe (wg.stanu na 31/12/2012 i 31/12/2011) 129 128 201 707 31 586 45 668
Jednoskowe zobowiązania krótkoterminowe (wg.stanu na 31/12/2012 i 31/12/2011) 133 364 36 980 32 622 8 373
Jednostkowy kapitał własny (wg.stanu na 31/12/2012 i 31/12/2011) 870 608 780 188 212 956 176 641
Jednostkowy kapitał podstawowy (wg.stanu na 31/12/2012 i 31/12/2011) 55 404 554 035 13 552 125 438
Jednostkowa liczba akcji zwykłych (wg.stanu na 31/12/2012 i 31/12/2011) 55 403 500 55 403 500 55 403 500 55 403 500
Jednostkowa rozwodniona liczba akcji zwykłych (wg.stanu na 31/12/2012 i 31/12/2011) 66 509 483 55 403 500 66 509 483 55 403 500
Jednstkowa wartość księgowa na jedną akcję (wg.stanu na 31/12/2012 i 31/12/2011) 15,71 14,08 3,84 3,19
Jednstkowa rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (wg.stanu na 31/12/2012 i 31/12/2011) 13,09 14,08 3,20 3,19
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda (w PLN/EUR) 9 972 630 - 2 439 369 -
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR) 0,18 - 0,04 -
Pozycje rachunku zysków i strat przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP liczonych narastająco od początku roku do końca okresu, za który sporządzany jest raport.Pozycje bilansowe i wartość księgową na jedną akcję przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na dzień bilansowy.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
" "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
APSAQ42012RaportkwartalnyPL.pdf Raport kwartalny Grupy Arctic Paper 4Q2012

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2kil4v

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 4 | / | 2012 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | za | 4 | kwartał roku obrotowego | | 2012 | obejmujący okres | od 2012-01-01 do 2012-12-31 | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF/MSR | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSSF/MSR | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2013-02-28 | | | | | | | |
| | | ARCTIC PAPER SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | ARCTIC PAPER S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | |
| | | 60-406 | | Poznań | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | J.H. Dąbrowskiego | | 334A | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | +48 61 62 62 000 | | +48 61 62 62 002 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | biuro@arcticpaper.com | | www.arcticpaper.com | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 599-30-51-607 | | 080262255 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-28 Michał Jarczyński Prezes Zarządu
2013-02-28 Michał Bartkowiak Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2kil4v

Podziel się opinią

Share
d2kil4v
d2kil4v