Trwa ładowanie...
d1tn0e0

ARCTIC PAPER S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

ARCTIC PAPER S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

Share
d1tn0e0
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
Przychody ze sprzedaży 3 099 364 3 104 901 740 678 739 685
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 116 618 (151 641) 27 869 (36 126)
Zysk (strata) brutto 77 854 (182 719) 18 605 (43 529)
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 78 175 (152 153) 18 682 (36 248)
Zysk (strata) netto za rok obrotowy 78 175 (152 153) 18 682 (36 248)
Zysk (strata) netto za rok obrotowy przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 50 459 (132 266) 12 058 (31 510)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 206 433 14 857 49 333 3 539
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (60 206) (85 797) (14 388) (20 439)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (104 354) (8 705) (24 938) (2 074)
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 41 873 (79 645) 10 007 (18 974)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 69 287 783 68 905 218 69 287 783 68 905 218
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 69 287 783 68 905 218 69 287 783 68 905 218
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,73 (1,92) 0,17 (0,46)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,73 (1,92) 0,17 (0,46)
Średni kurs PLN/EUR * 4,1845 4,1976
Aktywa 1 762 790 1 784 458 413 577 430 280
Zobowiązania długoterminowe 447 152 428 151 104 909 103 238
Zobowiązania krótkoterminowe 590 567 684 774 138 556 165 117
Kapitał własny 725 071 671 532 170 113 161 924
Kapitał podstawowy 69 288 69 288 16 256 16 707
Liczba akcji zwykłych 69 287 783 69 287 783 69 287 783 69 287 783
Rozwodniona liczba akcji zwykłych 69 287 783 69 287 783 69 287 783 69 287 783
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 10,46 9,69 2,46 2,34
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 10,46 9,69 2,46 2,34
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda (w PLN/EUR) 0 0 0 0
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR) 0 0 0 0
Kurs PLN/EUR na koniec okresu ** 4,2623 4,1472
* - Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszonych przez NBP w okresie, którego dotyczą prezentowane dane. ** - Pozycje bilansowe i wartość księgową na jedną akcję przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na dzień bilansowy.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
APSA 2014 Raport Roczny_final.pdf APSA_Raport roczny skonsolidowany_2014
APSA 2014 Annual Report.pdf APSA_Annual report consolidated_2014
APSAEYskonsolidaowane_opinia+raport.pdf APSA Opinia i raport EYskonsolidowany2014
APSAEYauditors opinionCFSen.pdf APSA_Auditors opinion EY_consolidated_2014

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1tn0e0

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR/MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-23 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ARCTIC PAPER SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ARCTIC PAPER S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 60-406 | | Poznań | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | J.H. Dąbrowskiego | | 334A | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 61 62 62 000 | | +48 61 62 62 002 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | biuro@arcticpaper.com | | www.arcticpaper.com | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 599-30-51-607 | | 080262255 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-23 Wolfgang Luebbert Prezes Zarządu
2015-03-23 Małgorzata Majewska-Śliwa Członek Zarządu
2015-03-23 Jacek Łoś Członek Zarządu
2015-03-23 Michał Sawka Członek Zarządu
2015-03-23 Per Skoglund Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-23 Małgorzata Majewska-Śliwa Członek Zarządu/Dyrektor Finansowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1tn0e0

Podziel się opinią

Share
d1tn0e0
d1tn0e0