Trwa ładowanie...
d31m8t7
d31m8t7
espi

ARCTIC PAPER S.A. - Spełnienie warunków zawieszających wykonanie umowy (36/2012)

ARCTIC PAPER S.A. - Spełnienie warunków zawieszających wykonanie umowy (36/2012)
Share
d31m8t7

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 36 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-12-18 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ARCTIC PAPER S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Spełnienie warunków zawieszających wykonanie umowy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2012 z dnia 6 listopada 2012r. Zarząd Arctic Paper S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 18 grudnia 2012 roku Spółka otrzymała od Banku Polska Kasa Opieki S.A. potwierdzenie spełnienia warunków zawieszających wypłatę kredytu. Zarząd Arctic Paper S.A. ("Spółka") poinformował w raporcie bieżącym nr 19/2012 z dnia 6 listopada 2012r., że w tym dniu Spółka oraz jej podmioty zależne, tj. Arctic Paper Kostrzyn S.A., Arctic Paper Investment GmbH oraz Arctic Paper Mochenwangen GmbH zawarły umowę kredytową z konsorcjum banków w składzie: Bank Polska Kasa Opieki S.A., BRE Bank S.A. oraz Bank Zachodni WBK S.A. ("Umowa Kredytowa"). Zgodnie z Umową Kredytową kredytobiorcą jest Arctic Paper Kostrzyn S.A. ("Kredytobiorca"), kredytodawcami są Bank Polska Kasa Opieki S.A., BRE Bank S.A. oraz Bank Zachodni WBK S.A.("Kredytodawcy"), podczas gdy Spółka przystąpiła, na zasadzie kumulatywnego przystąpienia do długu, do długu Kredytobiorcy. Zgodnie z Umową Kredytową Kredytodawcy
udostępnili Kredytobiorcy następujące kredyty: (A) kredyt terminowy pięcioletni w kwocie 300.000.000,00 PLN ("Kredyt A"); (B) kredyt odnawialny w kwocie 59.000.000,00 PLN ("Kredyt B", zwany dalej łącznie z Kredytem A "Kredytami") Wypłata Kredytów uzależniona była od spełnienia przez Spółkę, Kredytobiorcę, Arctic Paper Investment GmbH oraz Arctic Paper Mochenwangen GmbH warunków zawieszających wypłatę Kredytów w tym: dostarczenia dokumentów korporacyjnych Spółki oraz Kredytobiorcy, Arctic Paper Investment GmbH oraz Arctic Paper Mochenwangen GmbH; złożenia wniosków o rejestrację zabezpieczeń wymagających dla ich ustanowienia rejestracji we właściwym rejestrze oraz dostarczenia odpisów z ksiąg wieczystych prowadzonych dla nieruchomości będących w posiadaniu Kredytobiorcy. Podstawa prawna szczególna: §5 ust.1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ARCTIC PAPER SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ARCTIC PAPER S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
60-406 Poznań
(kod pocztowy) (miejscowość)
J.H. Dąbrowskiego 334A
(ulica) (numer)
+48 61 62 62 000 +48 61 62 62 002
(telefon) (fax)
biuro@arcticpaper.com www.arcticpaper.com
(e-mail) (www)
599-30-51-607 080262255
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-18 Michał Jarczyński Prezes Zarządu
2012-12-18 Michał Bartkowiak Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d31m8t7

Podziel się opinią

Share
d31m8t7
d31m8t7