Trwa ładowanie...
doxwg54

ARCUS S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2014

ARCUS S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2014

Share
doxwg54
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
DANE SKONSOLIDOWANE
Przychody ze sprzedaży 170 328 299 152 40 658 71 041
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -14 447 2 156 -3 449 512
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -14 770 2 295 -3 526 545
Zysk (strata) netto -11 630 1 669 -2 776 396
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej -10 580 1 952 -2 526 464
Całkowite dochody ogółem -11 348 1 946 -2 709 462
Całkowite dochody przypadające na akcj.jedn.domin. -10 298 2 229 -2 458 529
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 7 871 225 1 879 53
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 272 -5 612 -1 020 -1 333
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 324 8 -555 2
Zmiana stanu środków pieniężnych 1 275 -5 379 304 -1 277
Zysk (strata) netto i rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej ( w złotych/ EUR na akcję) -1,45 0,26 0 0
Wybrane pozycje aktywów i pasywów prezentowane na 31.12.2014 r. oraz 31.12.2013 r. stan na 31.12.2014 stan na 31.12.2013 stan na 31.12.2014 stan na 31.12.2013
Aktywa razem 97 653 113 952 22 911 28 813
Zobowiązania długoterminowe 8 280 4 495 1 943 1 203
Zobowiązania krótkoterminowe 39 674 50 625 9 308 14 781
Kapitał własny 49 699 58 712 11 660 12 829
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 49 801 60 557 11 684 13 524
Kapitał zakładowy 732 740 172 171
Średnia ważona liczba akcji 7 320 000 7 395 157 7 320 000 7 395 157
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedna akcję przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej ( w złotych/EUR na akcję) 6,80 8,19 1,60 1,97
DANE JEDNOSTKOWE
Przychody ze sprzedaży 126 619 291 594 30 225 69 246
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -5 586 2 926 -1 333 695
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -5 720 3 316 -1 365 787
Zysk (strata) netto -3 645 2 298 -870 546
Całkowite dochody ogółem -3 454 2 021 -824 480
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 9 328 903 2 227 214
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 042 -5 758 -1 204 -1 367
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 504 -388 -836 -92
Zmiana stanu środków pieniężnych 782 -5 243 187 -1 245
Zysk (strata) netto i rozwodniony zysk (strata) netto na jedna akcję -0,50 0,31 -0,12 0,07
Wybrane pozycje aktywów i pasywów prezentowane na 31.12.2014 r. oraz 31.12.2013 r. stan na 31.12.2014 stan na 31.12.2013 stan na 31.12.2014 stan na 31.12.2013
Aktywa razem 97 653 113 952 22 911 28 813
Zobowiązania długoterminowe 8 280 4 495 1 943 1 203
Zobowiązania krótkoterminowe 39 674 50 625 9 308 14 781
Kapitał własny 49 699 58 712 11 660 12 829
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 49 801 60 557 11 684 13 524
Kapitał zakładowy 732 740 172 171
Średnia ważona liczba akcji 7 320 000 7 395 157 7 320 000 7 395 157
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedna akcję przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej ( w złotych/EUR na akcję) 6,80 8,19 1,60 1,97
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
? ?Rozszerzony? skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Arcussprawozdanieskons_4Q2014.pdf Arcus rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za IV kw. 2014 roku

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

doxwg54

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 4 | / | 2014 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | za | 4 | kwartał roku obrotowego | | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finanowej | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-02 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ARCUS SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ARCUS S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | | |
| | | 01-217 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Kolejowa | | 5/7 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (0 22) 53 60 900 | | (0 22) 831 70 43 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | arcus_espi@arcus.pl | | www.arcus.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 5260308803 | | 001345988 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-02 Michał Czeredys Prezes Zarządu
2015-03-02 Marek Multan Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

doxwg54

Podziel się opinią

Share
doxwg54
doxwg54