Trwa ładowanie...
d34wj0z

ARCUS S.A. - Umowa znacząca (34/2010)

ARCUS S.A. - Umowa znacząca (34/2010)

Share
d34wj0z

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 34 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ARCUS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Umowa znacząca | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ARCUS S.A. (Wykonawca) informuje, iż wszedł w posiadanie informacji, że w wyniku prowadzonych negocjacji w dniu14 grudnia 2010 roku została podpisana umowa zaprojektowania, dostawy, wdrożenia oraz utrzymania zintegrowanej platformy wydruku, kopiowania, skanowania i faksowania (Umowa) dla BRE Banku Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18 (Zamawiający).W ramach wykonywania niniejszej umowy Arcus S.A. zaprojektuje, dostarczy i zainstaluje u Zamawiającego urządzenia wraz z oprogramowaniem na zasadach określonych w umowie oraz świadczył będzie usługi utrzymania zintegrowanej platformy, zapewniając dostawę materiałów eksploatacyjnych, jak i obsługę serwisową gwarantujące ciągłość pracy dostarczonego systemu.Wartość umowy:Niezależnie od warunków dotyczących okresu obowiązywania, umowa wygasa w dniu, w którym całkowita wartość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu niniejszej umowy przekroczy kwotę 16 000 000 PLN (słownie: szesnaście milionów złotych) brutto.Okres
obowiązywania umowy:Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania i będzie obowiązywać przez okres 60 (sześćdziesięciu) miesięcy liczonych od Daty Akceptacji Umowy, bądź przez okres do dnia, w którym ilość kopii/wydruków wykonanych na Urządzeniach osiągnie gwarantowane 146.000.000 (słownie: sto czterdzieści sześć milionów) kopii/wydruków. Strony na mocy pisemnego porozumienia mogą przedłużyć okres obowiązywania Umowy.Kary umowne:W przypadku, gdy Wykonawca w odniesieniu do poszczególnych etapów realizacji wdrożenia Projektu nie dotrzyma terminu Daty Akceptacji określonego w Harmonogramie, lub w każdym innym dokumencie, uzgodnionym wraz z Zamawiającym, w formie pisemnej, a także w przypadku wydłużenia daty realizacji wdrożenia Umowy, Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych w wysokości [0,03%]wartości przedmiotu Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, chyba że zwłoka ta jest wynikiem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności, gdy niedotrzymanie poszczególnych
etapów realizacji wdrożenia Projektu wynika z nie udostępnienia Lokalizacji przez Zamawiającego.Całkowita wartość kary umownej naliczonej przez Zamawiającego nie może przekroczyć 1,35% wartości przedmiotu UmowyZamawiający w sytuacji, gdy naliczona Wykonawcy kara umowna przekroczy 1,35% wartości przedmiotu umowy niezależnie od uprawnień określonych w treści umowy, ma prawo rozwiązać niniejszą Umowę, bez zachowania okresu wypowiedzenia, przy czym Wykonawcy w takim przypadku przysługuje prawo do wynagrodzenia za usługi wykonane i odebrane przez Zamawiającego przed dniem rozwiązania Umowy.Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów.Kryterium uznania umowy za znaczącą jest fakt, iż łączna wartość umowy przekroczyła 10% wartości kapitałów własnych Arcus S.A.Podstawa prawna: RMF GPW § 5 ust. 1 pkt 3 | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d34wj0z

| | | ARCUS SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ARCUS S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-180 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Miła | | 2 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (0 22) 53 60 900 | | (0 22) 831 70 43 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | arcus_espi@arcus.pl | | www.arcus.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5260308803 | | 001345988 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-15 Wojciech Kruszyński Prezes Zarządu
2010-12-15 Konrad Kowalczuk Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d34wj0z

Podziel się opinią

Share
d34wj0z
d34wj0z