Trwa ładowanie...
d17b74z
espi

ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ - Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub...

ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ - Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednostkę od niego zależną znaczącej umowy (32/2011)

Share
d17b74z

| | TREŚĆ RAPORTU: | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | OKREŚLENIE ZDARZENIA | | | | |
| | 1 | zawarcie znaczącej umowy | TRUE | | |
| | 2 | zawarcie w okresie ostatnich 12 miesięcy z jednym podmiotem lub jednostką zależną od tego podmiotu dwu lub więcej umów, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy | FALSE | | |
| | | - łączna wartość wszystkich umów | | | |
| | waluta | | | | |
| | 3 | zmiana znaczącej umowy | FALSE | | |
| | | - określenie istotnych zmian dokonanych w treści znaczącej umowy | | | |
| | 4 | zmiana ostatniej z umów, zawartych w okresie ostatnich 12 miesięcy z jednym podmiotem lub jednostką zależną od tego podmiotu, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy | FALSE | | |
| | | - określenie istotnych zmian dokonanych w treści znaczącej umowy | | | |
| | OKREŚLENIE STRON TRANSAKCJI | | | | |
| | pozycja danych | fundusz | jednostka zależna od funduszu | podmiot | |
| | jest stroną transakcji | FALSE | TRUE | TRUE | |
| | nazwa podmiotu | | Location Invest Sp. z o.o. w likwidacji, (dalej: "Location") | Projekt Komercyjny 10 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: "PK 10") | |
| | siedziba podmiotu | | ul. Marszałkowska 142, 00-061 Warszawa | ul. Marszałkowska 142, 00-061 Warszawa | |
| | SZCZEGÓŁY UMOWY | | | | |
| | data zawarcia lub zmiany umowy | 2011-12-01 | | | |
| | przedmiot umowy | BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając w imieniu i na rzecz Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości FIZ (dalej: "FRN") informuje, iż w dniu 1 grudnia 2011 r. spółki zależne FRN: Location oraz PK 10 zawarły umowę przeniesienia przedsiębiorstwa prowadzonego przez Location w Warszawie pod nazwą "Trinity Park" (dalej: "Przedsiębiorstwo") do PK 10 (dalej: "Umowa") w ramach likwidacji Location. PK 10 jest jedynym wspólnikiem Location. | | | |
| | istotne warunki umowy, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych umowy | Przedmiotem Umowy jest przeniesienie na PK 10 własności Przedsiębiorstwa, które obejmuje w szczególności prawo użytkowania wieczystego działki gruntu położonej w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 52 oraz prawo własności posadowionych na tejże działce dwóch budynków stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, dla których Sąd Rejonowy dla Warszawy ? Mokotowa w Warszawie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr WA2M/00152472/0. Oprócz powyżej opisanej nieruchomości, zgodnie z Umową, podlegający przeniesieniu własności na PK 10 majątek Przedsiębiorstwa, stanowią także m.in.: a) aktywa trwałe i aktywa obrotowe wykazane w księgach rachunkowych Location na dzień zawarcia Umowy, b) prawa wynikające z Umów najmu oraz wierzytelności Location z tytułu Umów najmu, c) prawa wynikające z umów serwisowych oraz umów ubezpieczenia, d) prawa własności intelektualnej do utworów stworzonych bądź nabytych przez
Location w ramach prowadzenia Przedsiębiorstwa, e) gotówka zdeponowana na rachunkach bankowych Location, f) księgi rachunkowe, g) inne dokumenty oraz wierzytelności Location związane z prowadzeniem Przedsiębiorstwa. Wartość przedmiotu Umowy ustalono na kwotę 95.063.708,83 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć milionów sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset osiem złotych 83/100). Nabywca Przedsiębiorstwa ? spółka PK 10, jest uprawniona do faktycznego korzystania z Przedsiębiorstwa od dnia zawarcia Umowy, tj. od dnia 1 grudnia 2011 r. | | | |
| | określone przez strony specyficzne warunki, charakterystyczne dla tej umowy, w szczególności te, które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów | nie dotyczy | | | |
| | umowa zawiera postanowienia dotyczące kar umownych | FALSE | | | |
| | - maksymalna wysokość kary umownej (lub) | | | | |
| | - podstawa przekroczenia określonego limitu | | | | |
| | - zapłata kar umownych wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar | FALSE | | | |
| | umowa zawiera zastrzeżenie warunku | FALSE | | | |
| | - określenie warunku | | | | |
| | - charakter warunku | | | | |
| | umowa zawiera zastrzeżenie terminu | FALSE | | | |
| | - określenie terminu | | | | |
| | - charakter terminu | | | | |
| | kryterium uznania umowy za znaczącą umowę | Umowa została uznana za znaczącą, albowiem stroną umowy jest jednostka zależna od emitenta i przedmiot umowy ma wartość co najmniej 10 % wartości kapitałów własnych emitenta. Umowa spełnia także kryteria określone w § 2 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku ? w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 33, poz. 259), tj. przedmiotem umowy jest m.in. własność nieruchomości gruntowych | | | |
| | UWAGI: Podana wartość przedmiotu Umowy nie stanowi ceny za przeniesienie Przedsiębiorstwa i została podana jedynie dla pobrania opłat zgodnie z Aktem notarialnym umowy przeniesienia Przedsiębiorstwa z dnia 1 grudnia 2011 roku. Podana wartość przedmiotu Umowy odzwierciedla wartość ewidencyjną zbywanych aktywów w księgach rachunkowych jednostki zależnej od funduszu i wynosi 95.063.708,83 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć milionów sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset osiem złotych 83/100, co wynika z ostatniego znanego na dzień przekazania raportu bilansu PK 10 sporządzonego na dzień 30 września 2011 r. Wartość ta jest tożsama z wartością aktywów netto Location. | | | | |
| | Plik | Opis | | | |

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

| | FALSE | korekta | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Raport bieżący nr | 32 | / | 2011 | | | | |
| | | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | |
| | Temat raportu: | Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednostkę od niego zależną znaczącej umowy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna: | § 42 ust. 1pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | |
| | Data przekazania: | 2011-12-02 | | | | | | | | | | |
| | | ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa funduszu) | | | | | | | | | | |
| | | ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ | | BZ WBK TFI SA | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | | | | | | | |
| | | 61-739 | | Poznań | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | Plac Wolności | | 16 | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | ( numer) | | | | | | | | |
| | | (0-61) 855 73 22 | | (0-61) 855 73 21 | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | | | | | |
| | | 209-00-00-133 | | 634597808 | | www.arka.pl | | | | | | |
| | | (NIP) | | (REGON) | | (WWW) | | | | | | |

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

KOREKTA RAPORTU:
Plik Opis

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis
2011-12-02 Grzegorz Borowski Dyrektor ds. Prawnych i Strategii

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d17b74z

Podziel się opinią

Share
d17b74z
d17b74z