Trwa ładowanie...
d3z7jmz
espi

ARMATURA KRAKÓW S.A. - Udzielenie poręczenia spółce zależnej (45/2011)

ARMATURA KRAKÓW S.A. - Udzielenie poręczenia spółce zależnej (45/2011)

Share
d3z7jmz

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 45 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ARMATURA KRAKÓW S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Udzielenie poręczenia spółce zależnej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Armatury Kraków SA w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 44/2011 z dnia 19 grudnia 2011 roku informuje, że Armatura Kraków SA udzieliła poręczenia za zobowiązania Armatoora SA i wspólnicy Spółka komandytowa (podmiot, w którym Armatura Kraków SA działa jako komandytariusz) W związku z zawartą przez Spółkę komandytową z Firmą Handlowo ? Usługową "MERKURY" sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie; ul. Czajkowskiego 51 (MERKURY) w formie aktu notarialnego (Raport bieżący nr 44/2011 z dnia 19 grudnia 2011 roku) umowy przenoszącej prawo wieczystego użytkowania oraz przedwstępnej umowę sprzedaży, Armatura Kraków SA celem zabezpieczenia potencjalnych roszczeń MERKURY wobec Spółki komandytowej, wynikających z przedwstępnej umowy sprzedaży, udzieliła poręczenia za zobowiązania Spółki komandytowej wobec MERKURY do zapłaty ceny odkupu w łącznej kwocie 22,5 mln zł(słownie: dwadzieścia dwa miliony pięćset tysięcy złotych) netto powiększonej o należny podatek VAT, powiększonej o odsetki wyliczone według stawki WIBOR 1M
oraz powiększonej o koszty notarialne i opłaty sądowe związane z zawarciem umów oraz powiększonej o inne poniesione przez MERKURY koszty bezpośrednio związane z posiadaniem nieruchomości, a w szczególności koszty opłaty za użytkowanie wieczyste. Maksymalna kwota poręczenia wynosi 30 mln zł (słownie: trzydzieści milionów złotych). Poręczenie jest ważne od dnia podpisania w/w Umowy, nie dłużej jednak niż do dnia 28 lutego 2013 roku. Strony ustaliły, że z tytułu udzielenia poręczenia Armatura Kraków SA otrzyma stałe wynagrodzenie liczone jako odpowiedni procent wartości zobowiązania, na zabezpieczenie którego udzielane jest poręczenie. Kwota poręczenia została uznana za znaczącą ze względu na kryterium kapitałów własnych Emitenta. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3z7jmz

| | | ARMATURA KRAKÓW SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ARMATURA KRAKÓW S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 30-418 | | Kraków | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Zakopiańska | | 72 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 012 25 44 206 | | 012 25 44 201 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@grupa-armatura.pl | | www.grupa-armatura.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 675-000-13-20 | | 351376420 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-19 Konrad Hernik Prezes Zarządu
2011-12-19 Andrzej Tylko Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3z7jmz

Podziel się opinią

Share
d3z7jmz
d3z7jmz