Trwa ładowanie...
d2v30ol
espi

ART NEW MEDIA S.A. - Ogłoszenie o zmianie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ...

ART NEW MEDIA S.A. - Ogłoszenie o zmianie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 04 lipca 2011 roku, oraz o korekcie oczywistej pomyłki w dacie rejestracji uczestnictwa w ZWZA. (10/2011)
Share
d2v30ol

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2011 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-06-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ART NEW MEDIA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o zmianie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 04 lipca 2011 roku, oraz o korekcie oczywistej pomyłki w dacie rejestracji uczestnictwa w ZWZA. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W związku z otrzymanym wnioskiem akcjonariusza Krzysztofa Poszepczyńskiego o umieszczenie dodatkowych 2 punktów w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, poprzez dodanie nowego pkt 12 i 13 (pkt 12 stał się pkt 14); Zarząd Art NEW media S.A. ogłasza niniejszym nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 04 lipca 2011 roku na godzinę 11.00, które odbędzie się w (00-544) Warszawie przy ul. Wilczej 28 lok. 6 oraz koryguje w ogłoszeniu o zwołaniu ZWZA datę rejestracji uczestnictwa w ZWZA na dzień 18 czerwca 2011 roku. Pełna treść nowego porządku obrad: 1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Wybór komisji skrutacyjnej. 6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2010. 7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2010.
8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku. 9.Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010. 10.Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010. 11.Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2010. 12.Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej Spółki za każde odbyte posiedzenie. 13.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki. 14.Zamknięcie obrad. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | ogłoszenie o ZWZA Art NEW media S.A. 2011 po poprawkach.pdf | | | | | | | | | | |
| | projekty uchwał ZWZA Art NEW media S.A. 2011 po dodaniu 2 uchwał.pdf | | | | | | | | | | |
| | pelnomocnictwo_2011.pdf | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ART NEW MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ART NEW MEDIA S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-071 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Krakowskie Przedmieście 41
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-06-15 Andrzej Wysocki Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2v30ol

Podziel się opinią

Share
d2v30ol
d2v30ol