Trwa ładowanie...
d373txe
d373txe
espi

ASTRO - Uchwały podjęte na Walnym Zgromadzeniu w dniu 19.11.2014 r. (39/2014) - EBI

ASTRO - Uchwały podjęte na Walnym Zgromadzeniu w dniu 19.11.2014 r. (39/2014)
Share
d373txe

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 39 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-20 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte na Walnym Zgromadzeniu w dniu 19.11.2014 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") przekazuje treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 19 listopada 2014 roku. UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASTRO S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 listopada 2014 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASTRO S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia wybrać Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie: Pana Ryszarda Krajewskiego. §2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. W głosowaniu wzięło udział 9.737.500 akcji - 98,36% kapitału zakładowego, z których oddano 9.737.500 ważnych głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 9.737.500 głosów, głosów przeciw oraz wstrzymujących się nie było. UCHWAŁA NR 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASTRO S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 listopada 2014 roku w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
ASTRO S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. §2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. W głosowaniu wzięło udział 9.737.500 akcji - 98,36% kapitału zakładowego, z których oddano 9.737.500 ważnych głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 9.737.500 głosów, głosów przeciw oraz wstrzymujących się nie było. UCHWAŁA NR 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASTRO S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 listopada 2014 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASTRO S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia przyjąć następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej. 5.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 6. Podjecie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §20 ust. 2 statutu Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §27 ust. 2 statutu Spółki. 9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia jednolitej treści statutu Spółki. 10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W głosowaniu wzięło udział 9.737.500 akcji - 98,36% kapitału zakładowego, z których oddano 9.737.500 ważnych głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 9.737.500 głosów, głosów przeciw oraz wstrzymujących się nie było. UCHWAŁA NR 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASTRO S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 listopada 2014 roku w sprawie: dalszego istnienia Spółki §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ASTRO S.A., działając w oparciu o art. 397 Kodeksu spółek handlowych, biorąc pod uwagę wykazaną w bilansie Spółki sporządzonym na dzień 31 grudnia 2013 roku stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i
rezerwowych oraz jednej trzeciej kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki. §2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. W głosowaniu wzięło udział 9.737.500 akcji - 98,36% kapitału zakładowego, z których oddano 9.737.500 ważnych głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 9.737.500 głosów, głosów przeciw oraz wstrzymujących się nie było. UCHWAŁA NR 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASTRO S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 listopada 2014 roku w sprawie: zmiany § 20 ust. 2 statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ASTRO S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje: § 1 Zmienia się statut Spółki w ten sposób, że §20 ust. 2 otrzymuje brzmienie: ?Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji trwającej pięć lat.? § 2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym. W głosowaniu wzięło udział 9.737.500 akcji - 98,36% kapitału zakładowego, z których oddano 9.737.500 ważnych głosów. Za przyjęciem
uchwały oddano 9.737.500 głosów, głosów przeciw oraz wstrzymujących się nie było. UCHWAŁA NR 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASTRO S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 listopada 2014 roku w sprawie: zmiany § 27 ust. 2 statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ASTRO S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje: § 1 Zmienia się statut Spółki w ten sposób, że §27 ust. 2 otrzymuje brzmienie: ?Członków Zarządu, w tym Prezesa, powołuje się na okres wspólnej kadencji trwającej cztery lata, a także określa wysokość i zasady ich wynagradzania.? § 2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym. W głosowaniu wzięło udział 9.737.500 akcji - 98,36% kapitału zakładowego, z których oddano 9.737.500 ważnych głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 9.737.500 głosów, głosów przeciw oraz wstrzymujących się nie było. UCHWAŁA NR 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASTRO S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 listopada 2014 roku w sprawie:
upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia jednolitej treści statutu Spółki §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ASTRO S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki z uwzględnieniem zmian statutu wprowadzonych uchwałami niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. §2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. W głosowaniu wzięło udział 9.737.500 akcji - 98,36% kapitału zakładowego, z których oddano 9.737.500 ważnych głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 9.737.500 głosów, głosów przeciw oraz wstrzymujących się nie było. Ponadto Zarząd informuje, iż Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z punktów porządku obrad. Do protokołu nie zgłoszono żadnego sprzeciwu. Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 7),8),9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku
NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Ryszard Krajewski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d373txe

Podziel się opinią

Share
d373txe
d373txe